Št. objave Naslov
363. Sklep o potrditvi poslanskega mandata
364. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca
365. Sklep o opravljanju funkcije poslanca
366. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika - vodje Stalne misije Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku
367. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika - vodje Stalne misije Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku
368. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode
369. Sklep o uveljavitvi sprememb in dopolnitev tretje izdaje Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia Third Edition)
370. Pravilnik o gradnji, vzdrževanju in načinu uporabe gozdnih prometnic
371. Odredba o metodah kvantitativne analize dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken
372. Odredba o metodah kvantitativne analize trikomponentnih mešanic tekstilnih vlaken
373. Seznam zdravil, za katera je od 12. 6. 1999 do 19. 11. 1999 prenehalo veljati dovoljenje za promet
374. Seznam zdravil, za katera je bilo od 12. 6. 1999 do 19. 11. 1999 izdano dovoljenje za promet
375. Dopolnitev seznama zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katera je bilo od 7. 12. 1998 do 31. 12. 1999 izdano dovoljenje za promet
376. Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega zbora prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov LDS
377. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja obveznosti pri matični banki s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo
378. Spremembe pravil kviz loterije "Olimpijska srečka"
379. Spremembe dodatka k pravilom kviz loterije "Olimpijska srečka"
380. Pravilnik o dodeljevanju kreditov pod ugodnejšimi pogoji za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Benedikt
381. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2000
382. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Bled
383. Sklep o spremembah sklepa o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
384. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2000
385. Sklep o vrednosti točke za odmero taksne obveznosti za leto 2000
386. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
387. Pravilnik o uporabi službene uniforme pooblaščenih delavcev občinskega redarstva
388. Odločba o vzpostavitvi zemljišča v javno rabo
389. Sklep o poklicnem opravljanju funkcije župana Občine Cankova
390. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o.
391. Sklep o delni delilni bilanci na področju komunalne dejavnosti
392. Odredba o razporeditvi delovnega časa v Občinski upravi občine Gornja Radgona
393. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe "Urejanje in vzdrževanje občinskih cest"
394. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
395. Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe "Urejanje in vzdrževanje občinskih cest"
396. Sklep o načinu sporazumne delitve premoženja Občine Kamnik po stanju 31. 12. 1998 med občini Kamnik in Komenda
397. Uredba o spremembah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999
398. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za predelavo krompirja
399. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za predelavo sadja in zelenjave ter proizvodnjo hrane in globoko zamrznjene zelenjave
400. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo ribjih izdelkov
401. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo mineralnih vod in brezalkoholnih pijač
402. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo alkoholnih pijač in alkohola
403. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov
404. Uredba o spremembi uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov reje domačih živali
405. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Vancouvru
406. Sklep o postavitvi častnega konzula v Vancouvru
407. Odredba o dopolnitvi odredbe o imenovanju svetovalcev za begunce