Št. objave Naslov
1. Popravek odloka o imenovanju ministrov
2. Popravek odredbe o smeri in stopnji strokovne izobrazbe
3. Popravek sprememb in dopolnitev pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
2918. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje
2919. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Novo mesto - Sever
2920. Odločba o razveljavitvi sodbe in sklepa vrhovnega sodišča in vrnitvi zadeve v novo odločanje
2921. Odločba o ugotovitvi neskladnosti zakona o evidenci volilne pravice z ustavo
2922. Odločba, da se 30. člen zakona o izvrševanju proračuna za leto 2000 razveljavi
2923. Sklep o spremembah sklepa o drugih osebnih prejemkih in povračilih sodnikov
2924. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (SKPgd)
2925. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (SKPgd)
2926. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za junij 2000
2927. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2000
2928. Poslovnik Občinskega sveta občine Beltinci
2929. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Dobje
2930. Odlok o občinskem prazniku Občine Dobje
2931. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2000
2932. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobrepolje
2933. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dobrepolje
2934. Poslovnik Nadzornega odbora občine Gorišnica
2935. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice
2936. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2000
2937. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem v lasti Občine Jesenice
2938. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Jesenice
2939. Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Ljutomer
2940. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda - Zdravstveni dom Medvode
2941. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Prebold
2942. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda vrtec Prevalje
2943. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega podjetja Plinovod Sevnica
2944. Odlok o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov
2945. Pravilnik o prodaji ali oddaji stavbnega zemljišča
2946. Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi statusa javnega dobra
2947. Odredba o določitvi območij omejene hitrosti pred šolami in vrtci v Občini Sevnica
2948. Odredba o določitvi območja omejene hitrosti na JP 872361 - odcep bazen
2949. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta starega mestnega jedra Škofje Loke
2950. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu za ureditveno območje P 1/7 LTH - OL - Vincarje
2951. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990
2952. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Tabor
2953. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vransko
2954. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Trnovska vas
2955. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena - Športno igrišče Križe
2956. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena - Letno kopališče Tržič
2957. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena - Skakalni center Sebenje
2958. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena - nogometno igrišče na Ježah
2959. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena - Športno igrišče Senično
2960. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena - Teniški center Križe
2961. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena - dvorana za namizni tenis na Brezjah pri Tržiču
2962. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena - igrišče pri Domu KS Brezje
2963. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena - balinišče v Jelendolu
2964. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena - dvorana za namizni tenis v Križah
2965. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena - Dom SŠD Tržič
2966. Uredba o količini odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, ki se odvajajo v vode, in o emisiji snovi v zrak iz proizvodnje titanovega dioksida
2967. Uredba o spremembi uredbe o določitvi najvišjih cen osnovnih poštnih storitev
2968. Uredba o določitvi najvišje povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja