Št. objave Naslov
2647. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Kitajski
2648. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2649. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2650. Odredba o najvišjem dovoljenem odstotku vstopnih in izstopnih stroškov ter najvišji proviziji za upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada
2651. Odredba o usklajevanju zneska najnižje in najvišje premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja
2652. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
2653. Pravilnik o spremembi pravilnika o bistvenih sestavinah pravil agrarne skupnosti ter o vsebini registra agrarnih skupnosti in njihovih članov
2654. Pravilnik o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu zdravljenja bikov v odobrenih osemenjevalnih središčih
2655. Navodilo o vsebini in obliki prijave za vpis v register, prijavi sprememb, načinu dajanja podatkov ter dokumentaciji, ki jo je potrebno priložiti prijavi za vpis v register pokojninskih načrtov
2656. Odlok o varstvu vodnega vira Pod Skukom
2657. Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina
2658. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2659. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2660. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica
2661. Pravilnik o merilih in kriterijih za izračun takse ob priključitvi na javno kanalizacijo in vodovod v Občini Gorenja vas - Poljane
2662. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javne kanalizacije v Občini Gorenja vas - Poljane
2663. Odlok o komunalnih taksah v Občini Kamnik
2664. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o zazidalnem načrtu za območje proizvodnih in servisnih dejavnosti P2 Šmarje pri Jelšah
2665. Odlok o občinskih cestah
2666. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Veržej
2667. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Veržej za leto 1999
2668. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 1999
2669. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe - oskrba s toplotno energijo iz toplovodnega omrežja v Občini Železniki
2670. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Železniki
2671. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Železniki
2672. Odlok o zaključnem računu proračunu Občine Žetale za leto 1999
2673. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Žetale
2674. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svetu Osnovna šola Žetale
2675. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Žetale
2676. Odlok o javnem redu in miru v Občini Hajdina
2677. Pravilnik o dodeljevanju občinskih socialnih pomoči v Občini Hajdina
2678. Pravilnik o kreditiranju programov za pospeševanje kmetijstva Občine Hajdina v letu 2000
2679. Pravilnik o kreditiranju programov za pospeševanje malega gospodarstva Občine Hajdina v letu 2000
2680. Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine Hajdina
2681. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana stalnega delovnega telesa Občinskega sveta občine Hajdina v Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora
2682. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 1999
2683. Odlok o prometni ureditvi v Občini Lendava
2684. Odlok o spremembi odloka o občinskih cestah
2685. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Lendava
2686. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Lendava
2687. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lendava