Št. objave Naslov
2. Popravek pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
3. Popravek pravilnika o posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami
4. Popravek pravilnika o zdravniškem registru
5. Popravek sprememb in dopolnitev pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
6. Popravek sklepa o spremembah in dopolnitvah odvetniške tarife
2615. Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP)
2616. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca, namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi
2617. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca, namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi
2618. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v Državni zbor postane poslanec namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat
2619. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v Državni zbor postane poslanec namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat
2620. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca, namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi
2621. Sklep o obrestovanju naložb prostih denarnih sredstev oziroma prostega namenskega premoženja
2622. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih Goricah
2623. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Poljane
2624. Pravilnik o obrazcu in postopku za izdajo službene izkaznice upravnega inšpektorja za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
2625. Pravilnik o ravnanju z odpadki iz proizvodnje titanovega dioksida
2626. Pravilnik o monitoringu onesnaženosti okolja zaradi odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida
2627. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Sklada dela SKLAD DELA SAVINJSKE REGIJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja
2628. Sklep o določitvi premije za nakup pravice do nakupa deviz
2629. Poročilo o gibanju plač za april 2000
2630. Spremembe in dopolnitve statuta Inženirske zbornice Slovenije
2631. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v delu prostorske celote C2 - Ožje mestno središče
2632. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2000
2633. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
2634. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine
2635. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Gorišnica
2636. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Gorišnica
2637. Odlok o spremembi odloka o organizaciji ter delovanju zaščite in reševanja v Občini Litija
2638. Sporazum o premoženjsko delitveni bilanci
2639. Sklep o povišanju prodajne cene zemeljskega plina iz javnega plinovodnega omrežja v Mestni občini Novo mesto
2640. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ureditvenem načrtu za ureditveno območje AT2 - kopališče in kamp Atomske Toplice
2641. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje
2642. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Razkrižje
2643. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ribnica na Pohorju za leto 1999
2644. Odlok o občinskih cestah v Občini Ribnica na Pohorju
2645. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o pogojih in načinu oprostitve davka na dodano vrednost oziroma trošarin za diplomatska in konzularna predstavništva ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki veljajo za Republiko Slovenijo
2646. Pravilnik o spremembah pravilnika o zdravstveni kontroli pošiljk rastlin pri trgovanju čez državno mejo in na notranjem tržišču