Št. objave Naslov
2543. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 1996 (RZ96)
2544. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Sodražica
2545. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Otok-Karlovica
2546. Pravilnik o hrupu zrakoplovov
2547. Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za geodetskega inšpektorja
2548. Poslovnik državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
2549. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 1999
2550. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Braslovče
2551. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2552. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Rekreacijski center "Na Golovcu"
2553. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno
2554. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev - Habjanov hrib in za območje Osence
2555. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o prenehanju veljavnosti uredb o preoblikovanju javnih podjetij za proizvodnjo električne energije