Št. objave Naslov
2390. Odlok o imenovanju ministrov
2391. Odlok o soglasju k Programu dela družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. za leto 2000 (OdDARS2000)
2392. Odlok o letnemu planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000 (OdLPVA2000)
2393. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Federativne republike Brazilije v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom
2394. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu POMOČNIK MESARJA
2395. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu POMOČNIK PEKA IN SLAŠČIČARJA
2396. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu ŽIVILSKI TEHNIK OPERATER
2397. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu AVTOKLEPAR (dualna organizacija)
2398. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu KLEPAR - KROVEC (dualna organizacija)
2399. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu ZLATAR (dualna organizacija)
2400. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu URAR (dualna organizacija)
2401. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu FINOMEHANIK (dualna organizacija)
2402. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v PROGRAMU TEHNIK OPTIK
2403. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu AVTOMEHANIK (dualna organizacija)
2404. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu POMOČNIK ELEKTRIKARJA
2405. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu STAVBNI STEKLAR (dualna organizacija)
2406. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu OSKRBNIK
2407. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu POMOČNIK STEKLARJA
2408. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu MONTER ELEKTRIČNIH NAPRAV
2409. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v POKLICNEM TEČAJU TURISTIČNI TEHNIK
2410. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v POKLICNEM TEČAJU PREDŠOLSKA VZGOJA
2411. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu FRIZER (dualna organizacija)
2412. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v POKLICNEM TEČAJU GOSTINSKI TEHNIK
2413. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v PROGRAMU PREDŠOLSKA VZGOJA
2414. Pravilnik o štipendiranju za delovanje na področju športa
2415. Pravilnik o policijskih pooblastilih
2416. Pravilnik za izračun matematičnih rezervacij
2417. Pravilnik o načinu izračuna čiste vrednosti premoženja in vrednosti enote premoženja prvega pokojninskega sklada
2418. Pravilnik o podrobnejših lastnostih naložb premoženja prvega pokojninskega sklada ter o podrobnejših pravilih za razpršitev teh naložb in njihovo usklajenost
2419. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 29. 6. 1999 do 22. 11. 1999 izdano dovoljenje za promet
2420. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove za podjetništvo - Enterprise Institute
2421. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
2422. Aneks k dogovoru o politiki plač za obdobje 1999-2001
2423. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše Nova vas
2424. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Bloke
2425. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Bloke
2426. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za območje Občine Bloke
2427. Odlok o zazidalnem načrtu Gospodarska cona 2 Slovenska vas
2428. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju (Industrija SEVER in Industrija JUG)
2429. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2430. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2431. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 1999
2432. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
2433. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije
2434. Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju lokacijskega načrta plinovodnega omrežja za naselja Černelavci, Veščica, Kupšinci, Polana, Krog, Satahovci, Bakovci in Markišavci
2435. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Murska Sobota
2436. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem
2437. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste R3-667, odsek 1385 skozi Šmarješke Toplice od km 4.980 do km 5.260
2438. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
2439. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Osnovna šola in vrtec Drska v Novem mestu
2440. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Športnega zavoda Ravne na Koroškem
2441. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem
2442. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Občine Ravne na Koroškem
2443. Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih
2444. Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Ravne na Koroškem
2445. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rogatec
2446. Sklep o spremembi sklepa o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Šalovci