Št. objave Naslov
3. Obvestilo, da odlok o spremembi meje med naseljema Rapljevo in Vrbovec, objavljen pod Občino Dobrepolje, velja tudi za Občino Kočevje
2331. Odlok o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1999 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (OdLOBS99)
2332. Odlok o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto 2000 (OdFNBS2000)
2333. Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije - zdravje za vse do leta 2004 (NPZV)
2334. Uredba o prenehanju veljavnosti uredb o preoblikovanju javnih podjetij za proizvodnjo električne energije
2335. Uredba o spremembi uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav pri pridobivanju aluminija
2336. Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog
2337. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo perboratov
2338. Uredba o določitvi območnih geodetskih uprav Geodetske uprave Republike Slovenije, njihovih območij in sedežev
2339. Pravilnik o strokovnem izpitu in o preizkusu strokovne usposobljenosti inšpektorjev za šolstvo in inšpektorjev za šport
2340. Sklep o začasnem zadržanju izvajanju dela petega odstavka 138. člena, drugega odstavka 146. člena in prvega odstavka 235. člena zakona o varnosti cestnega prometa
2341. Odločba o ugotovitvi, da je bil odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Hrpelje-Kozina v neskladju z zakonom in o razveljavitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Hrpelje-Kozina
2342. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil na liste
2343. Sklep o spremembah in dopolnitvah odvetniške tarife
2344. Pravilnik o organizaciji stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije
2345. Spremembe in dopolnitve o postopku pred stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije
2346. Pravilnik o arbitražnem postopku pred stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije
2347. Pravilnik o posredovalnem postopku pred stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije
2348. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2000
2349. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Bistrica ob Sotli za leto 2000
2350. Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti na območju Občine Brezovica
2351. Odlok o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2000
2352. Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Dobrovnik
2353. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Dobrovnik
2354. Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Dobrovnik
2355. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Kidričevo
2356. Odlok o priznanjih Občine Kidričevo
2357. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 1999
2358. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave mestne občine Kranj
2359. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Kranj
2360. Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
2361. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem
2362. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora
2363. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora
2364. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2000
2365. Odlok o zazidalnem načrtu za poslovne objekte v Stari vasi
2366. Odlok o zazidalnem načrtu Bencinski servis Križaj
2367. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Obrtna cona Videm
2368. Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih taks v Občini Krško
2369. Sklep o razrešitvi funkcij Volilne komisije občine Prebold
2370. Imenovanje volilne komisije Občine Prebold
2371. Odlok o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini
2372. Odlok o splošni prepovedi parcelacije in sprememb namenske rabe za območja izdelave prostorsko izvedbenih načrtov v proračunskem letu 2000 v Mestni občini Slovenj Gradec
2373. Odlok o organizaciji dela Občinske uprave občine Štore
2374. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Vransko