Št. objave Naslov
1. Popravek odloka o ureditvenem načrtu za ureditveno območje P1/7 LTH-OL-Vincarje
2309. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ustavni sodnici
2310. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2311. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2312. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2313. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča
2314. Sklep o grafični podobi Slovenske obveščevalno-varnostne agencije
2315. Odredba o pogojih za intervencijski odkup pšenice in rži letine 2000
2316. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Baška grapa
2317. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velenje
2318. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe - Kmetijstvo
2319. Odredba o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Kmetijstvo
2320. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe - Lesarstvo
2321. Odredba o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe - Lesarstvo
2322. Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
2323. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela REGIONALNI SKLAD DELA PODRAVJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja
2324. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove "Za življenje" - fundacija za pospeševanje razvoja nujne medicinske pomoči
2325. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
2326. Tarifa o taksah in nadomestilih
2327. Spremembe in dopolnitve pravil igre na srečo "Prve stave"
2328. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000
2329. Uredba o znižani višini povračila prispevkov
2330. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvu virov pitne vode