Št. objave Naslov
2278. Uredba o carinskih organih, pri katerih je mogoče cariniti kemikalije
2279. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč
2280. Sklep o dopolnitvi sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodna galerija
2281. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda - Inštituta za hidravlične raziskave
2282. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije
2283. Odredba o obliki in vsebini obrazca zahtevka za izdajo dovoljenja za izvoz blaga z dvojno rabo
2284. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Gajevci
2285. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Gorišnica
2286. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gorišnica
2287. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra
2288. Program priprave prostorskih izvedbenih aktov Občine Grosuplje, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Grosuplje sprejel Občinski svet občine Grosuplje v letu 2000
2289. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen 1989., 1993. in 1994. leta, prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen 1987., 1990., 1993. in 1994. leta, prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do leta 2000 in sprememb 1998
2290. Poročilo o izidu predčasnih volitev v Svet krajevne skupnosti Stična
2291. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi občinskega samoprispevka na območju Občine Kobilje
2292. Odlok o občinskih cestah
2293. Program priprave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-410 na odseku 1134 Tržič-Kokrica, pododsek Mlaka-Kokrica
2294. Odlok o sprejemu akta o ustanovitvi zavoda Valvasorjev raziskovalni center Krško
2295. Odlok o ustanovitvi zavoda Podjetniški center Litija
2296. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji
2297. Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji
2298. Sklep o razveljavitvi sklepa o načinu, roku ter obrazcu za dajanje podpore zahtevi za razpis naknadnega referenduma o spremembi 19. člena v odloku o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina
2299. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 1999
2300. Odlok o razglasitvi partizanske bolnišnice Ogenjca v kraški jami za kulturni spomenik
2301. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Loški Potok za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Loški Potok za obdobje 1986-1990
2302. Odlok o grbu in zastavi Občine Mirna Peč
2303. Pravilnik gospodarjenja na kmetijskih zemljiščih, kmetijah in posestvih na vodovarstvenem območju Črnske meje, Krog in Fazanerija
2304. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Oplotnica
2305. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrhole-Preloge
2306. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjernej za leto 1999
2307. Odlok o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto 2000
2308. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Tišina