Št. objave Naslov
2082. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo
2083. Uredba o začasni uporabi sprememb in dopolnitev protokola 3 k sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo
2084. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
2085. Uredba o oblikovanju cen distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
2086. Sklep o dopolnitvi odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod
2087. Sklep o določitvi blaga z dvojno rabo
2088. Pravilnik o določanju zavarovalnih osnov in postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove
2089. Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali
2090. Pravilnik o spremembah pravilnika o aditivih za živila
2091. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
2092. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki
2093. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije
2094. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
2095. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
2096. Navodilo o vsebini, obliki, načinu izdaje in razveljavitve oziroma prenehanja dovoljenja za prebivanje
2097. Navodilo o vsebini in formatu vizuma
2098. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje obrobja Dunajske ceste od Bežigrajskega dvora do Ruskega carja
2099. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2000
2100. Odlok o neprometnih znakih in plakatiranju v Občini Dol pri Ljubljani
2101. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru na območju Občine Dol pri Ljubljani
2102. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališkem redu na območju Občine Dol pri Ljubljani
2103. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Černelavci - naselje Polana
2104. Poročilo volilne komisije KS Černelavci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Černelavci - naselje Polana
2105. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
2106. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Odranci
2107. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Pivka za leto 1999
2108. Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih
2109. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Rogašovci
2110. Pravilnik o štipendiranju
2111. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
2112. Poslovnik o delu Nadzornega odbora občine Šentjernej
2113. Poslovnik o delu komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
2114. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Škofljica
2115. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje Občine Šmarje pri Jelšah, dopolnitev v letu 2000
2116. Odredba o spremembi odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Upravni enoti Velenje
2117. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Velike Lašče
2118. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vodice za leto 1999
2119. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za naselja
2120. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Zreče
2121. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 1999
2122. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 1999
2123. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja
2124. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Slovenske Konjice
2125. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu osrednjega dela Slovenskih Konjic
2126. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Draža vas
2127. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2000
2128. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 1999
2129. Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev