Št. objave Naslov
2063. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-A)
2064. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-A)
2065. Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU)
2066. Zakon o spremembi zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD-A)
2067. Zakon o izjemnem znižanju davčne obveznosti (ZIZDO)
2068. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-A)
2069. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Kmetijski tehnik
2070. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Kmetovalka-gospodinja
2071. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2072. Pravilnik o farmakološko-toksikološkem preskušanju zdravil
2073. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki niso veterinarski strokovni delavci, da lahko osemenjujejo živali
2074. Odločba o razveljavitvi odloka o gospodarskih javnih službah Mestne občine Ljubljana
2075. Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. člena, 1. in 3. točke četrtega odstavka 3. člena, petega odstavka 3. člena ter 5., 7., 8. in 9. člena zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic in o zadržanju izvrševanja navedenih določb
2076. Sklep o zadržanju izvrševanja uredbe o določitvi mehanizma za oblikovanje cen komunalnih storitev
2077. Odločba o razveljavitvi drugega odstavke 16. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
2078. Sklep o splošni eskontni meri Banke Slovenije
2079. Poročilo o gibanju plač za marec 2000
2080. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 1999
2081. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Cerkno