Št. objave Naslov
1985. Nacionalni stanovanjski program (NPSta)
1986. Uredba o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del
1987. Uredba o načinu določanja plačila za rudarsko pravico
1988. Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov
1989. Odredba o funkcionalno-programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna
1990. Odredba o dopolnitvah odredbe o izvajanju letnega ocenjevanja, odbire in priznavanja plemenjakov v naravnem pripustu
1991. Odredba o standardih in normativih v izobraževanju odraslih
1992. Odredba o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah
1993. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
1994. Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja - teran
1995. Pravilnik o služenju vojaškega roka vojaških obveznikov - kategoriziranih športnikov
1996. Pravilnik o izvajanju nadzora nad delom centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
1997. Pravilnik o sestavi in načinu dela koordinacije centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
1998. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskuševalci za analizo preskušanje zdravil in postopek njihovega preverjanja
1999. Navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja
2000. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
2001. Kolektivna pogodba časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
2002. Sklep o potrditvi učbenika: POSLOVNO KOMUNICIRANJE
2003. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: POSLOVNO KOMUNICIRANJE
2004. Odločba o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
2005. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1-Šiška
2006. Ugotovitev, da je mandat mestnega svetnika prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Liberalne demokracije Slovenije, Mestni odbor Ljubljana
2007. Odlok o priznanju Občine Bled
2008. Odlok o ustanovitvi sosveta za varnost občanov Občine Bled
2009. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled
2010. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina na območju Občine Bled
2011. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah
2012. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Triglavskega narodnega parka
2013. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Bled
2014. Odlok o ureditvenem načrtu "Poslovni center Brežice"
2015. Sklep o začasni razglasitvi Banove domačije v Artičah za kulturni spomenik
2016. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
2017. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2000
2018. Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi
2019. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-2000, dopolnjenega leta 1989, 1995 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-1990, dopolnjenega leta 1991 in 1995
2020. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj
2021. Odlok o lokacijskem načrtu za razširitev deponije komunalnih odpadkov (III. faza)
2022. Sklep o začasni razglasitvi pravoslavne cerkve na Bojancih za kulturni spomenik
2023. Sklep o začasni razglasitvi spomenika padlim v I. svetovni vojni za kulturni spomenik
2024. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj - I. faza
2025. Sklep o povišanju cen v vrtcih na območju Občine Črnomelj
2026. Sklep o določitvi najvišje dnevne parkirnine
2027. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Občine Črnomelj, dne 26. 3. 2000
2028. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobje za leto 1999
2029. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Dobje
2030. Odlok o preskrbi in odjemu pitne vode na območju Občine Dobje
2031. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
2032. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice
2033. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice
2034. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
2035. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
2036. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
2037. Cenik za posamezne tarifne skupine daljinskega ogrevanja
2038. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kobarid
2039. Odlok o razveljavitvi odloka o taksi za obremenjevanje okolja
2040. Odlok o razglasitvi župne cerkve sv. Jerneja v Kočevju za kulturni spomenik lokalnega pomena
2041. Odlok o razglasitvi grajskega kompleksa gradu Fridrihštajn za kulturni in zgodovinski spomenik lokalnega pomena
2042. Odlok o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Kočevje
2043. Sklep o določitvi novih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje
2044. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi
2045. Pravilnik o načinu, pogojih in postopku prodaje ali oddaje stavbnega zemljišča na območju Občine Kočevje
2046. Sklep o spremembi sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Kranj
2047. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 1999
2048. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Laško
2049. Odlok o lokalni turistični organizaciji
2050. Poslovnik dela Nadzornega odbora občine Mirna Peč
2051. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjenih v letih od 1986 do 1999 (za območje krajevnih skupnosti Stopiče in Dolž)
2052. Odlok o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji
2053. Sklep o enkratnem prispevku za novorojenčke v Občini Pivka v letu 2000
2054. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 1999
2055. Poslovnik Občinskega sveta občine Sevnica
2056. Sporazum o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Sevnica in Občino Škocjan ter delitvi premoženja bivše Občine Sevnica na dan 31. 12. 1994
2057. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko-Tabor
2058. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Žalec
2059. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Žalec
2060. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki
2061. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec
2062. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Žalec