Št. objave Naslov
1. Popravek pravilnika o dopolnitvah pravilnika o pogojih in trajanju karantene za uvožene živali, valilna jajca, živalsko seme, jajčne celice in zarodke
2. Popravek odločbe Ustavnega sodišča RS
3. Popravek kriterijev za opravljanje plačilnega prometa za pravne osebe v državi
4. Popravek odloka o zazidalnem načrtu Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje
5. Popravek sklepa o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
6. Popravek sklepa o ukinitvi zemljišča v splošni rabi (Lenart)
7. Popravek programa priprave lokacijskega načrta nove Šmihelske (Ljubenske) ceste v Novem mestu
8. Popravek odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Ribnica na Pohorju
9. Popravek statuta Občine Vrhnika
1893. Zakon o javnih naročilih (ZJN-1)
1894. Odredba o valorizacijskih količnikih za preračun plač iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 1999
1895. Odredba o dopolnitvi odredbe o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox potyvirus
1896. Odredba o prepovedi vznemirjanja zavarovanih vrst ptic na stenah na območju Kraškega roba
1897. Odredba o spremembi odredbe o pristojbini za preverjanje strokovne usposobljenosti zrakoplovnega osebja
1898. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji
1899. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o vsebini lovskogojitvenih načrtov območij
1900. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Sklada dela Regionalni sklad dela za Pomurje, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja
1901. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove vrtnica za pomoč ljudem v stiski
1902. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v odvetniški tarifi
1903. Sklep o vrednosti točke zdravniške tarife
1904. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vsebini in poteku sekundarijata
1905. Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov, o evidenci zavezancev ter o načinu plačevanja RTV prispevka
1906. Dodatek k pravilom kviz loterije Dobim podarim
1907. Dodatek k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"
1908. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za april 2000
1909. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2000
1910. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
1911. Poslovnik Občinskega sveta občine Cerknica
1914. Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev
1915. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1916. Pravilnik za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona
1917. Poslovnik Nadzornega odbora občine Grad
1918. Program gospodarnega ravnanja z odpadki v Občini Grad
1919. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2000
1920. Odlok o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije LTO Idrija - zavoda za pospeševanje turizma
1921. Sklep o določitvi cene programov v javnem zavodu Vrtec Laško
1922. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Mestne občine Novo mesto
1923. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 1999
1924. Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polzela
1925. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Polzela
1926. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polzela - OE Vrtec Polzela
1927. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Radeče za leto 1999
1928. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2000
1929. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
1930. Odlok o dodeljevanju denarnih pomoči iz proračunskih sredstev Občine Radeče
1931. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško za Občino Radeče
1932. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Radeče
1933. Sklep o izračunu komunalnega prispevka
1934. Ugotovitveni sklep k odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Radeče
1935. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1936. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Ribnica
1937. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podeljevanju priznanj Občine Rogaška Slatina
1938. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje Suhozemni terminal Sežana
1939. Odlok o rebalansu proračuna Občine Štore za leto 1999
1940. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 1999
1941. Odlok o spremembi odloka o komunalnem prispevku v Občini Štore
1942. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
1943. Sklep o spremembi sklepa o pogojih sklepanja kreditnih poslov v tujem denarju med rezidenti