Št. objave Naslov
1853. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za generalnega direktorja in namestnika generalnega direktorja Agencije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij
1854. Pravilnik o dajanju biocidov v promet
1855. Pravilnik o monitoringu pesticidov v pitni vodi in virih pitne vode
1856. Pravilnik o sporočanju, zbiranju in urejanju podatkov o zastrupitvah na območju Republike Slovenije
1857. Pravilnik o načelih dobre laboratorijske prakse
1858. Pravilnik o ocenjevanju in o postopkih nadzora skladnosti z načeli dobre laboratorijske prakse
1859. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o veterinarsko-sanitarnih pogojih za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za javno potrošnjo
1860. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o veterinarsko-sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora
1861. Pravilnik o spremembi pravilnika o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni liniji
1862. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim in/ali mutagenim snovem
1863. Odločba o pooblastitvi inštituta za opravljanje nalog
1864. Poročilo o izidu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
1865. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Beltinci za leto 1999
1866. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2000
1867. Sklep o razporeditvi sredstev za subvencioniranje kmetijske pridelave hrane iz proračuna Občine Beltinci
1868. Odlok o ustanovitvi Sklada Jožeta Udoviča
1869. Sklep o pričetku postopka imenovanja odborov krajevnih skupnosti
1870. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov
1871. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 1999
1872. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2000
1873. Sklep o načinu sporazumne delitve premoženja Občine Črenšovci po stanju 31. 12. 1998 med Občino Črenšovci in Občino Velika Polana
1874. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrovnik za leto 1999
1875. Odlok o komunalnih taksah
1876. Odlok o ustanovitvi občinskega javnega glasila
1877. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Dobrovnik
1878. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 1999
1879. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 1999
1880. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik
1881. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij
1882. Odlok o občinskih cestah
1883. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Trebnje
1884. Odlok o preimenovanju dela naselja Podturn v novo naselje z imenom Jagodnik
1885. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje in njihova priklopna vozila ter specialna vozila komunalnih organizacij
1886. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3 - Dragomer
1887. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1888. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1889. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 1999
1890. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranosti in delovnem področju Občinske uprave občine Zreče
1891. Odlok o občinskih cestah v Občini Žiri
1892. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Žiri