Št. objave Naslov
1807. Odlok o izvolitvi predsednika Vlade Republike Slovenije
1808. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice
1809. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov
1810. Pravilnik o pogojih za opravljanje del zunaj carinske uprave Republike Slovenije
1811. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
1812. Pravilnik o natančnejši opredelitvi, načinu razvrščanja, predpisovanja in izdajanja zdravil za uporabo v humani medicini
1813. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o avtobusnih voznih redih
1814. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in postopku pridobitve licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj ter o načinu vodenja registra izdanih licenc
1815. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera je bila v času od 31. januarja do 31. marca 2000 spremenjena uporaba v dovoljenju za trgovanje v Republiki Sloveniji
1816. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so bila v času od 31. januarja do 31. marca 2000 izdana dovoljenja za trgovanje v Republiki Sloveniji
1817. Sklep o spremembi sklepa o načinu in pogojih, pod katerimi nerezident kupuje vrednostne papirje v Republiki Sloveniji
1818. Kriteriji za opravljanje plačilnega prometa za pravne osebe v državi
1819. Sklep o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja
1820. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice
1821. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 1999
1822. Odlok o razglasitvi pristave Sv. Marije Magdalene - Marofa pri Cerknici za kulturni spomenik lokalnega pomena
1823. Sklep o določitvi novih cen programov za predšolsko vzgojo in varstvo v Vrtcu "Martin Krpan" Cerknica
1824. Sklep o javni razgrnitvi - osnutka odloka o ureditvenem načrtu namakanja Kalce - Naklo in - osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško
1825. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina za leto 1999
1826. Odlok o občinskih cestah
1827. Sklep o načinu, roku ter obrazcu za dajanje podpore zahtevi za razpis naknadnega referenduma o spremembi 19. člena v odloku o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina
1828. Ugotovitveni sklep
1829. Pravilnik o nagrajevanju odgovornega urednika in uredniškega odbora
1830. Odlok o zaključnem računu Občine Podlehnik za leto 1999
1831. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1832. Odlok o spremembi oziroma dopolnitvi odloka o sofinanciranju občanov Občine Podlehnik za razvoj komunalne infrastrukture na območju Občine Podlehnik
1833. Poslovnik Nadzornega odbora občine Podlehnik
1834. Odlok o priznanjih Občine Prebold
1835. Statut Občine Ribnica
1836. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Ribnica
1837. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986-2000 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990 za območje nove Občine Rogašovci
1838. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo
1839. Odlok o prenosu strokovno-tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog na področju komunalne infrastrukture na JP Komunala d.o.o. Sevnica
1840. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
1841. Odredba o določitvi dvosmerne prometne ureditve na delu javne poti št. 872346 - obvozna cesta za železnino - priključek za vrtec
1842. Odredba o določitvi enosmerne prometne ureditve na delu javne poti št. 872386 - Planinska cesta
1843. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1844. Sklep o začasni razglasitvi za spomenik
1845. Sklep o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških vežic, ki so v upravljanju Mestne občine Slovenj Gradec
1846. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sveta Ana
1847. Sklep o višini stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč z vodovodom
1848. Sklep o oddaji delno komunalno urejenega stavbnega zemljišča za gradnjo poslovno stanovanjskega objekta
1849. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1999
1850. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2000
1851. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Trebnje
1852. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 / dopolnjen 1993 in 1994 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-1990 za območje Občine Slovenske Konjice (za območje Občine Vitanje)