Št. objave Naslov
1. Popravek navodila o spremembah in dopolnitvah navodila za uskladitev računovodskih evidenc za uporabnike enotnega kontnega načrta z zakonom o računovodstvu
2. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Terasa Braslovče
1247. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
1248. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000
1249. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1250. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti neprofitnega stanovanja danega v najem po uveljavitvi metodologije za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih
1251. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju davka na dodano vrednost
1252. Odločba o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 14. točke 25. člena zakona o davku na dodano vrednost in o razveljavitvi besedila "in ga dajejo v promet osebe, ki opravljajo pogrebne storitve" v drugem odstavku 47. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost
1253. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2000