Št. objave Naslov
1065. Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (NPS)
1066. Sklep o prenehanju mandata poslancu v skladu z drugim odstavkom 9. člena zakona o poslancih
1067. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike
1068. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Mehike
1069. Seznam zdravil, za katera je bilo od 12. 6. 1999 do 19. 11. 1999 izdano dovoljenje za promet
1070. Seznam zdravil, za katera je od 12. 6. 1999 do 19. 11. 1999 prenehalo veljati dovoljenje za promet
1071. Odločba, da 12.a člen zakona o referendumu in o ljudski iniciativi ni v neskladju z ustavo
1072. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
1073. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1219/99 z dne 14. 7. 1999 in sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I P 403/99 z dne 26. 5. 1999
1074. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih in načinu nakupa, prodaje in deponiranja tujih plačilnih sredstev pri Banki Slovenije
1075. Sklep o javnem pozivu sodnikom za prekrške k vložitvi kandidatur za prosta mesta namestnikov predstojnikov sodnikov za prekrške
1076. Spremembe in dopolnitve statuta Detektivske zbornice Republike Slovenije
1077. Tarifa za nadomestila za storitve v zvezi z nematerializiranimi vrednostnimi papirji
1078. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Ljubljana
1079. Sklep o spremembi sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana
1080. Sklep o soglasju k statutu Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
1081. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obliki in načinu uporabe simbolov in pečata Občine Bled
1082. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka v Občini Bled
1083. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
1084. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno
1085. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2000
1086. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taksah za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Črnomelj
1087. Sklep o izvzetju javnega dobra
1088. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Gorenja vas - Poljane
1089. Odlok o ureditvi cestnega prometa
1090. Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Gornja Radgona
1091. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Gornja Radgona
1092. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Gornja Radgona
1093. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Gornja Radgona
1094. Odlok o spremembi območja naselij Ocizla in Klanec pri Kozini
1095. Odlok o merilih za določanje plačil in načinu izvajanja socialno-varstvene storitve "pomoč družini na domu"
1096. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 2000
1097. Program priprave zazidalnega načrta "Za štreko-Straža"
1098. Program priprave zazidalnega načrta "Uprava železarne", zazidalnega načrta "Toplarna", zazidalnega načrta "Jeklarna - zahod", zazidalnega načrta "Jeklarna - vzhod", zazidalnega načrta "Žebljarna", zazidalnega načrta "Kolodvor"
1099. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2000
1100. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1101. Sklep o razpisu nadomestnih volitev župana Občine Loška dolina
1102. Pravilnik o dodeljevanju kreditov pod ugodnimi pogoji za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Občini Sveta Ana
1103. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote 1,3,4,5)
1104. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Železniki za leto 1999
1105. Pravilnik o sofinanciranju agrarnih operacij na območju Občine Železniki
1106. Pravilnik o intervencijah v kmetijsko proizvodnjo v letu 2000 - obnova travne ruše
1107. Pravilnik o intervencijah v kmetijsko proizvodnjo v letu 2000 - uvajanje čredinskih pašnikov na kmetijah
1108. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za zaposlovanje brezposelnih oseb v Občini Železniki za leto 2000
1109. Uredba o načinu določanja organov za ugotavljanje skladnosti
1110. Uredba o spremembah uredbe o preoblikovanju javnega gospodarskega zavoda "Center za promocijo turizma Slovenije" - "Slovenian tourist board" v javni gospodarski zavod "Slovenska nacionalna turistična organizacija" - "Slovenian tourist board"
1111. Uredba o spremembi uredbe o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za storitve mobilne telefonije GSM
1112. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o izdaji vizuma za vstop tujcu z namenom opravljanja dela
1113. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v delu, ki se nanaša na kmetijske in živilske izdelke
1114. Sklep o prenehanju začasnega zatočišča za državljane Zvezne republike Jugoslavije z območja Kosova in njihovi vrnitvi v domovino