Št. objave Naslov
973. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1)
974. Zakon o meroslovju (ZMer-1)
975. Zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (ZPSPD)
976. Zakon o javnih skladih (ZJS)
977. Obvezna razlaga 46. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95) - ORZIS46
978. Obvezna razlaga 124. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95) - ORZIS124
979. Obvezna razlaga 127. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95) - ORZIS127
980. Sklep Državnega zbora Republike Slovenije, katera naselja v Republiki Sloveniji imajo status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi v času podelitve
981. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Bukarešti
982. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
983. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
984. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic
985. Sklep o odprtju konzulata Republike Slovenije v Minneapolisu
986. Sklep o postavitvi častnega konzula v Minneapolisu
987. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu plovbni tehnik
988. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu ladijski strojni tehnik
989. Odredba o količnikih za določitev osnovnih plač za tipična delovna mesta v višjih strokovnih šolah
990. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati proizvajalci in posredniki, ki delujejo na področju živalske prehrane
991. Pravilnik Ministrstva za kulturo o podeljevanju štipendij
992. Navodilo o vpisu v seznam pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo proizvodnjo oziroma promet z nevarnimi kemikalijami, ki ga vodi Urad za kemikalije Republike Slovenije
993. Sprememba sodnega reda
994. Daljinar s časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji
995. Odločba o soglasju k aktu o spremembi akta o ustanovitvi Ustanove CEEMAN Ustanova za razvoj menedžmenta v srednji in vzhodni Evropi
996. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 9. člena, drugi in četrti odstavek 11. člena ter 2. točka osmega odstavka 28. člena zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb niso v neskladju z ustavo
997. Sklep o višini stroškov vpogleda v izpitno dokumentacijo
998. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za februar 2000
999. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Apače
1000. Odlok o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona - sejem"
1001. Odlok o zazidalnem načrtu Gornja Radgona-Trate
1002. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za določitev komunalnih taks
1003. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi območja ribnikov Drage pri Igu za naravno znamenitost
1004. Pravilnik o prodaji, oddaji za gradnjo in menjavi ter oddaji v najem stavbnih zemljišč v lasti Občine Jesenice
1005. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juršinci
1006. Pravilnik o pogojih in merilih za dodelitev neprofitnih in profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem
1007. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Križevci
1008. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o določitvi varstvenih pasov vodnjakov v Lukavcih
1009. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2000
1010. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Križevci za leto 2000
1011. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško
1012. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 342/2, k.o. Videm in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 543/22, k.o. Stara vas in nepremičnino parc. št. 36/3, k.o. Videm
1013. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Krško
1014. Poslovnik Nadzornega odbora občine Kuzma
1015. Odredba o začasni prepovedi prometa na vseh lokalnih cestah v Občini Mežica za vsa motorna vozila s skupno težo nad 8 ton
1016. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2000
1017. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjena v letih 1990 do 1996 za območje Mestne občine Novo mesto ter osnutka odloka o ureditvenem načrtu športno rekreacijskega parka Sv. Rok
1018. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka za ureditveni načrt športno-rekreacijski park Portoval
1019. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Prebold
1020. Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve lokalnih cest in javnih poti v Občini Prebold
1021. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Prebold
1022. Odlok o razglasitvi Calske gorce za kulturni spomenik
1023. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina
1024. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda III. Osnovna šola Rogaška Slatina
1025. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju Občine Rogaška Slatina v letu 2000
1026. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podeljevanju plakete Mestne občine Slovenj Gradec na področju športa in priznanja športnik leta v Mestni občini Slovenj Gradec
1027. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu osrednjega dela Slovenskih Konjic (območje Kulturnega doma)
1028. Odlok o proračunu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2000
1029. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 1999
1030. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2000
1031. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
1032. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Vojnik cona 8 in 9
1033. Odlok o ureditvenem načrtu širitve pokopališča Blatna Brezovica
1034. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika
1035. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2000
1036. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk za programske zasnove za: a) zazidalni načrt za stanovanjsko cono Klek v Žužemberku, b) zazidalni načrt za obrtno-industrijsko cono Sejmišče v Žužemberku, c) zazidalni načrt za servisno-obrtno cono Jama pri Dvoru, d) zazidalni načrt za poslovno-stanovanjsko cono Dvor
1037. Program priprave zazidalnega načrta za stanovanjsko cono Klek v Žužemberku
1038. Program priprave zazidalnega načrta za obrtno-industrijsko cono sejmišče v Žužemberku
1039. Program priprave zazidalnega načrta za servisno-obrtno cono Jama pri Dvoru
1040. Program priprave zazidalnega načrta za poslovno-stanovanjsko cono Dvor
1041. Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 2000
1042. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Obrh
1043. Sprememba statuta Občine Loška dolina
1044. Sklep o ugotovitvi predčasnega prenehanja mandata župana
1045. Sklep o popisu in prevzemu premoženja
1046. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1047. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Loška dolina