Št. objave Naslov
960. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2000
961. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Škocjan
962. Odlok o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in merilih za določanje plačil storitev
963. Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu
964. Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Vodice
965. Program priprave sprememb in dopolnitev a) prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljubljana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana za obdobje 1986-1990, oboje dopolnitev, za območje Občine Vodice, b) prostorskih ureditvenih pogojev za planski celoti Š 14 Vodice in Š 11 Skaručna
966. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2000
967. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko
968. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko
969. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2000
970. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis
971. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika
972. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja