Št. objave Naslov
833. Uredba o spremembi uredbe o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 6 k CEFTA, Sporazuma o pristopu Romunije k CEFTA in Sporazuma o pristopu Republike Bolgarije k CEFTA
834. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda "Dom podiplomcev Ljubljana"
835. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta v vodooskrbnem sistemu Občine Beltinci
836. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje kmetijske pridelave iz proračuna Občine Beltinci
837. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
838. Odlok o razglasitvi Krničarjevega dvorca na Zgornjih Lazah (EŠD 10149)
839. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe za vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih v Občini Bled
840. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
841. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
842. Pravilnik o merilih za izdajo soglasij za obratovanje gostinskih obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem času v Občini Bled
843. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2000
844. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2000
845. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
846. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega 1999, za območje Bencinskega servisa Mokronog
847. Odlok o lokacijskem načrtu za "Bencinski servis" Mokronog (splošne določbe)
848. Poslovnik Občinskega sveta občine Vrhnika