Št. objave Naslov
5083. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu
5084. Odredba o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2000, obrazcu napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, obrazcu za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti in obrazcu napovedi za odmero davka od dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu
5085. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2000
5086. Navodilo o spremembi navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
5087. Sklep o prenehanju veljavnosti navodila o načinu unovčevanja čekov
5088. Sklep o spremembi sklepa o načinu in pogojih, pod katerimi nerezident kupuje vrednostne papirje v Republiki Sloveniji
5089. Sklep o spremembi sklepa o pogojih za odpiranje in vodenje računov nerezidentov
5090. Sklep o dopolnitvi sklepa o izračunu kapitala, kapitalskih zahtev in kapitalske ustreznosti bank in hranilnic
5091. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 3. do 7. 1. 2001
5092. Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice
5093. Sklep o vrstah in lastnostih kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter pravilih za razpršitev in omejitev naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih poročanja
5094. Sklep o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja
5095. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje
5096. Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje
5097. Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj
5098. Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana
5099. Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor
5100. Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota
5101. Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica
5102. Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto
5103. Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj
5104. Dogovor o načinu usklajevanja plač v javnem sektorju v letu 2001
5105. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2001
5106. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2000
5107. Sklep o začasnem financiranju Občine Dornava za leto 2001
5108. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Hrpelje-Kozina v letu 2001
5109. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Ig
5110. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje asfaltiranja krajevne ceste v vasi Hrastov dol ter lokalnih cest Rdeči Kal-Male Pece in Rdeči Kal-Sad
5111. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo posebnega samoprispevka za financiranje asfaltiranja krajevne ceste v Hrastovem dolu ter lokalnih cest Rdeči Kal-Male Pece in Rdeči Kal-Sad
5112. Program priprave zazidalnega načrta Poslovne cone Jesenice
5113. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu območja B17 Duplica
5114. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu območja B5 Perovo
5115. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v letu 2001
5116. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2001
5117. Odlok o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih izvedbenih načrtov so v nasprotju s prostorskimi sestavinami planskih aktov za območje Občine Kungota
5118. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Lenart za leto 2000
5119. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2001
5120. Odlok o rebalansu proračuna Občine Oplotnica za leto 2000
5121. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2000
5122. Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Postojna
5123. Sklep o ceni vode, kanalščine in čiščenja odpadnih voda
5124. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5125. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5126. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem
5127. Odlok o merilih za določanje obratovalnega časa dežurnih prodajaln
5128. Odlok o ukinitvi odloka o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje, njihova priklopna vozila ter vozila UNIMOG na območju Občine Ravne-Prevalje
5129. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem
5130. Sklep o sprejemu mesečne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ravne na Koroškem v letu 2001
5131. Sklep o določitvi cen programov v Javnem vrtcu Ravne na Koroškem
5132. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2000
5133. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2001
5134. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5135. Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2001
5136. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2000
5137. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2001
5138. Odlok o merilih za določanje dežurnih prodajaln
5139. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2001
5140. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001