Št. objave Naslov
1. Popravek zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD)
2. Popravek uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe za izvajanje carinskega zakona
3. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, p.o., Postojna, v Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna
559. Zakon o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (ZOSRL)
560. Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZOPDCT)
561. Odlok o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
562. Odlok o imenovanju ministra za zunanje zadeve
563. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Norveški
564. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Maroko
565. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje
566. Uredba o omejitvi sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji
567. Pravilnik o pogojih in postopkih, ki jih morajo izpolnjevati in izvajati pooblaščeni nadzorni organi za redno pregledovanje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev
568. Pravilnik o strokovnem usposabljanju ter vsebini in načinu opravljanja izpita iz fitomedicine in preskusa znanja iz varstva rastlin
569. Odločba o prepovedi uvoza posameznih vrst pošiljk, v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja kokošje kuge iz posameznih regij v Republiki Italiji
570. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove Petra Pavla Glavarja
571. Sklep o spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
572. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2000
573. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za januar 2000
574. Poročilo o indeksu cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije
575. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 1999
576. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Bistrica ob Sotli za leto 2000
577. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Občine Črnomelj
578. Sklep o zmogljivosti javnega zavoda osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača
579. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Grad
580. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Grad
581. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Grad
582. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Grad
583. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Grad
584. Odlok o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik
585. Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe "odvajanje odpadnih in padavinskih voda"
586. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
587. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Kamnik za leto 2000
588. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi dvojezičnega vzgojno-varstvenega Zavoda Vrtec Lendava
589. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnih zavodov DOŠ I Lendava, DOŠ Dobrovnik in DOŠ Genterovci
590. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija-Muzej Lendava
591. Akt o razpisu referenduma o imenu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Dolenca
592. Razpis nadomestnih volitev za člana Sveta krajevne skupnosti Sveti Duh
593. Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2000