Št. objave Naslov
5010. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-C)
5011. Odlok o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
5012. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih
5013. Seznam zdravil, za katera je bilo od 9. 11. 2000 do 18. 12. 2000 izdano dovoljenje za promet
5014. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 27. do 31. 12. 2000
5015. Sklep o določitvi stopnje članskega prispevka Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2001
5016. Splošni pogoji poslovanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada
5017. Spremembe pravil igre na srečo "Športni krog"
5018. Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2001
5019. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Bloke za leto 2000
5020. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
5021. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Bloke za leto 2001
5022. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2001
5023. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dobrepolje
5024. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Mrzle njive II
5025. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2000
5026. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001 v Občini Hrpelje-Kozina
5027. Sklep o določitvi vrste in obsega storitev za dodelitev koncesije za izvajanje programa "pomoč družini na domu"
5028. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava in o izvajanju gospodarskih javnih služb
5029. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Lendava
5030. Sklep o začasnem financiranju občine
5031. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001
5032. Program priprave in sprememb planskih aktov Občine Majšperk
5033. Program priprave prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Majšperk
5034. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za plinovodno omrežje v naseljih Černelavci, Veščica, Kupšinci, Polana, Krog, Satahovci, Bakovci in Markišavci
5035. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar-marec 2001
5036. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2001
5037. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2000
5038. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Prevalje
5039. Sklep o prenehanju veljavnosti pravil in kriterijev za dodelitev socialnih stanovanj
5040. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
5041. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mačkovci-naselje Dankovci
5042. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Mačkovci o izidu glasovanja na referendumu dne 3. 12. 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Mačkovci-naselje Dankovci
5043. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mačkovci-naselje Kuštanovci
5044. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Mačkovci o izidu glasovanja na referendumu dne 3. 12. 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Mačkovci-naselje Kuštanovci
5045. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mačkovci-naselje Mačkovci
5046. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Mačkovci o izidu glasovanja na referendumu dne 3. 12. 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Mačkovci-naselje Mačkovci
5047. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mačkovci-naselje Moščanci
5048. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Mačkovci o izidu glasovanja na referendumu dne 3. 12. 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Mačkovci-naselje Moščanci
5049. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mačkovci-naselje Otovci
5050. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Mačkovci o izidu glasovanja na referendumu dne 3. 12. 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Mačkovci-naselje Otovci
5051. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mačkovci-naselje Pečarovci
5052. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Mačkovci o izidu glasovanja na referendumu dne 3. 12. 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Mačkovci-naselje Pečarovci
5053. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mačkovci-naselje Prosečka vas
5054. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Mačkovci o izidu glasovanja na referendumu dne 3. 12. 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Mačkovci-naselje Prosečka vas
5055. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mačkovci-naselje Poznanovci
5056. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Mačkovci o izidu glasovanja na referendumu dne 3. 12. 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Mačkovci-naselje Poznanovci
5057. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Zenkovci-naselje Puževci
5058. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Zenkovci o izidu glasovanja na referendumu dne 3. 12. 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Zenkovci-naselje Puževci
5059. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2001
5060. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Turnišče