Št. objave Naslov
4953. Odlok o pomilostitvi obsojenk in obsojencev - pomilostitev po uradni dolžnosti - ob Dnevu samostojnosti Republike Slovenije, 26. decembru 2000
4954. Odredba o spremembi in dopolnitvah odredbe o označevanju in registraciji govedi
4955. Odredba o obvezni uporabi tehnične specifikacije za javne ceste, ki določa naprave in ukrepe za umirjanje prometa na cestah
4956. Odredba o dopolnitvi odredbe o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju nekaterih transakcij
4957. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
4958. Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja in o pravilih za njihovo delovanje
4959. Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije za vzpodbujanje otrokovega razvoja Maribor, ustanove
4960. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove "Fundacija Poti miru v Posočju"
4961. Sklep o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih izkazov
4962. Sklep o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga mora zagotavljati zavarovalnica
4963. Sklep o načinu obveščanja kvalificiranega imetnika o nameri odtujitve delnic
4964. Poročilo o gibanju plač za oktober 2000
4965. Odlok o določitvi imen ulic in ukinitvi imena ene ulice na območju Mestne občine Ljubljana
4966. Pravilnik o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči občanom Mestne občine Ljubljana
4967. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Beltinci za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
4968. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Beltinci
4969. Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Beltinci
4970. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o sprejetju lokacijskega načrta za izgradnjo plinovodnega omrežja v Občini Beltinci
4971. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Beltinci
4972. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001
4973. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001
4974. Odlok o merilih za določanje dežurnih prodajaln
4975. Odlok o razglasitvi kulturnih in tehničnih spomenikov v Občini Dobje
4976. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
4977. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2000
4978. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4979. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Hajdina v letu 2001
4980. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001
4981. Pravilnik o merilih za določanje obratovalnega časa dežurnih prodajaln
4982. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2000
4983. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2001
4984. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2000
4985. Sklep o ustanovitvi odbora za vodenje projekta izgradnje Osnovne šole Cirkovce
4986. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kungota za leto 2000
4987. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2001
4988. Odredba o merilih za določanje dežurnih prodajaln in prodaje blaga zunaj prodajaln na območju Občine Laško
4989. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2000
4990. Odlok o plakatiranju v Občini Markovci
4991. Odlok o zimski službi
4992. Sklep o imenovanju komisije za tehnični sistem kabelske televizije
4993. Sklep o imenovanju komisije za programski del kabelske televizije
4994. Sklep o imenovanju komisije za pokopališče
4995. Pravilnik o spremembah pravilnika o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Markovci
4996. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi pravilnika o pogojih in kriterijih za pridobivanje nepovratnih sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci
4997. Sklep o začasnem financiranju proračunskih porabnikov v letu 2001
4998. Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 2001
4999. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2001
5000. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Mislinja
5001. Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Mislinja
5002. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2000
5003. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001
5004. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ribnica na Pohorju za leto 2000
5005. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Semič za leto 2000
5006. Odlok o merilih za določanje dežurnih prodajaln
5007. Odlok o spremembi odloka o priznanjih Občine Semič
5008. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Slovenska Bistrica v letu 2001
5009. Pravilnik o financiranju športa v Občini Slovenska Bistrica