Št. objave Naslov
1. Popravek sklepa o ustanovitvi in načinu dela Arhivske komisije
2. Popravek sklepa o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil na liste
3. Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 1
4694. Odredba o obveznih sestavinah sporočila o predhodni prijavi cen komunalnih storitev
4695. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljubno
4696. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Željne-Laze
4697. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohor
4698. Odredba o izobraževalnem progamu za odrasle Slovenščina za tujce
4699. Odredba o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle Slovenščina za tujce
4700. Odredba o homologiranju mehanskih naprav za spenjanje med seboj povezanih cestnih vozil (št. 55.01)
4701. Odredba o homologiranju vozil glede na emisijo onesnaževanja v izpušnih plinih motorjev v odvisnosti od vrste goriva (št. 83.05)
4702. Pravilnik o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije, ki jo izdelajo in vzdržujejo dobavitelji izdelkov iz plemenitih kovin pri samostojnem zagotavljanju skladnosti izdelkov s predpisi
4703. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
4704. Pravilnik o geodetski izkaznici, postopku za njeno izdajo in načinu uporabe
4705. Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov
4706. Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za arheološka raziskovanja
4707. Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju varstva kulturne dediščine
4708. Pravilnik o podeljevanju naziva primarij
4709. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen preskušanja zdravil iz kontrole kakovosti zdravil
4710. Spremembe in dopolnitve sodnega reda
4711. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 40. člena zakona o azilu
4712. Odločba o razveljavitvi nekaterih določb zakona o Radioteleviziji Slovenije
4713. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 11. do 17. 12. 2000
4714. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara)
4715. Spremembe in dopolnitve statuta Zdravniške zbornice Slovenije
4716. Spremembi pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
4717. Spremembe in dopolnitve pravil igre na srečo "Petica"
4718. Dodatek k pravilom igre na srečo "Petica"
4719. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za november 2000
4720. Odlok o merilih za določanje dežurstev prodajaln
4721. Sklep o cenah za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
4722. Sklep o cenah za posamezne tarifne skupine plina
4723. Sklep o cenah prevoza potnikov v mestnem prometu
4724. Odlok o prometnem režimu in obalnem redu na območju Bleda (prečiščeno besedilo)
4725. Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje oziroma gradbeno dovoljenje na območju Občine Črna na Koroškem
4726. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4727. Sklep Občinskega sveta občine Črnomelj
4728. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Divača za leto 2000
4729. Odlok o porabi proračunske rezerve
4730. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 2001
4731. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Grad
4732. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2001
4733. Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se financirajo in sofinancirajo iz proračuna Občine Jesenice
4734. Odlok o ustanovitvi Zavoda za razvoj Občine Kozje
4735. Sprememba in dopolnitev meril za določanje dežurstev prodajaln na območju Občine Kozje
4736. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj
4737. Odlok o oskrbi s pitno vodo, odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda ter padavinskih voda na območju Mestne občine Kranj
4738. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2001
4739. Spremembe statuta Občine Lenart
4740. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2000
4741. Sklep o neplačevanju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za pravne osebe, samostojne podjetnike in obrtnike za leto 2000
4742. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2000
4743. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v Občini Moravske Toplice
4744. Pravilnik o merilih za določanje obratovalnega časa prodajaln na območju Občine Moravske Toplice
4745. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2000
4746. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za zagotovitev sredstev za odpravo posledic suše in toče v letu 2000
4747. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 / dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje Občine Slovenske Konjice - v letu 2001
4748. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4749. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4750. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001
4751. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
4752. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko - Tabor
4753. Sklep o povprečni gradbeni ceni v Občini Tabor v letu 2001
4754. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2001
4755. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4756. Odlok o spremembi odloka proračuna Občine Velike Lašče za leto 2000
4757. Odlok o vaških, krajevnih in trških odborih
4758. Odlok o izdajanju občinskega glasila
4759. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Velike Lašče v letu 2001
4760. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Velike Lašče
4761. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2000
4762. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Vojnik - prostorski plan Občine Vojnik dopolnjen v letu 1999
4763. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko
4764. Sklep o sofinanciranju izgradnje vodovoda Rada Jermana
4765. Sklep o sofinanciranju preplastitve javne poti 992 500 Prapreče-Merinca v letu 2000
4766. Sklep o prioriteti preplastitve JP 992 500 Prapreče-Merinca
4767. Odredba o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov
4768. Odredba o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa
4769. Sklep o določitvi premije za nakup pravice do nakupa deviz