Št. objave Naslov
4639. Odlok o imenovanju ministrov
4640. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je prevzel funkcijo v vladi
4641. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe za izvajanje carinskega zakona
4642. Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko-poslovni kompleks Benedikt I
4643. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Benedikt
4644. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2000
4645. Odlok o oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Črenšovci
4646. Odlok o uvedbi samoprispevka
4647. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo samoprispevka v denarju za financiranje podlage in asfaltiranje ceste Srednja vas-Dolenje Brdo-Petelin do priključka že asfaltirane ceste (na odseku Srednja vas-Dolenje Brdo v dolžini 2450 m širine 3,5 m + mulda, na odseku Prelaze-Petelin v dolžini 700 m pa širine 3 m + mulda)
4648. Odlok o uvedbi samoprispevka
4649. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo samoprispevka v denarju za financiranje ureditve cest po naslednjih fazah: I. faza: istočasna izvedba zemeljskih del na cestnih odcepih: Grapa-Podblegošnik v dolž. 1 km, Grapa-Ravne v dolž. 0,37 km in Suša-Karlovc(klanec) v dolž. 0,30 km, II. faza: zemeljska dela in drenaže na cesti Suša-Karlovc v dolžini 2 km, III. faza: asfaltiranje cestnih odcepov Grapa-Podblegošnik in Grapa-Ravne v razmerju 50:50
4650. Odlok o ustanovitvi občinskega javnega glasila
4651. Odlok o komunalnih taksah
4652. Dopolnitev pravilnika o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 2000 v Občini Hodoš
4653. Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990
4654. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 2001
4655. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje letnih dejavnosti v ljubiteljski kulturi v Občini Ljutomer
4656. Odlok o merilih za določanje dežurnih prodajaln
4657. Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Mislinja
4658. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Podlehnik
4659. Odlok o spremembi oziroma dopolnitvi odloka o sofinanciranju občanov Občine Podlehnik za razvoj komunalne infrastrukture na območju Občine Podlehnik
4660. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Podlehnik za leto 2000
4661. Pravilnik o dežurstvu prodajaln v Občini Podlehnik
4662. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2000
4663. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Radeče
4664. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vzreji psov in obveznostih pri vzdrževanju čistoče javnih površin
4665. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks
4666. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4667. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Radeče
4668. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2000
4669. Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije
4670. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Ravne na Koroškem v letu 2001
4671. Pravilnik o načinu, pogojih in postopkih prodaje, oddaje v zakup (najem) ali oddaje stavbnih zemljišč za gradnjo, ki so v lasti Občine Ravne na Koroškem
4672. Sklep o podaljšanju krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Lokev, ki zajema naselji Lokev in Prelože
4673. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Lokev o izidu glasovanja na referendumu za podaljšanje krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Lokev
4674. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev izvedbenega zazidalnega načrta stanovanjske cone Vešenik - del A in B
4675. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za bencinski servis Tepanje, obrtno cono in razširitev AC baze Tepanje
4676. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4677. Sklep o izhodiščni vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4678. Sklep o višini cene programov v otroških vrtcih v Občini Šalovci
4679. Odlok o organiziranju pomoči družini na domu in o merilih za določitev oprostitev in olajšav pri plačilih socialno varstvenih storitev v Občini Šentjur pri Celju
4680. Odlok o določitvi pomožnih objektov
4681. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških klubov
4682. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan - dopolnitev 1996
4683. Pravilnik o dežurstvu prodajaln v Občini Šmarje pri Jelšah
4684. Odlok o merilih za določanje dežurstva prodajaln
4685. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Štore
4686. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Štore
4687. Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero komunalnih taks v Občini Štore
4688. Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Štore
4689. Odlok o himni Občine Tržič
4690. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4691. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1506/2 k. o. Levec
4692. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2001
4693. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Železniki za leto 2001