Št. objave Naslov
4554. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe - višji policist
4555. Pravilnik o preverjanju novosti in programov v vzgoji in izobraževanju s poskusom
4556. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebne ordinacije za izvajanje programov pripravništva, sekundarijata in specializacij zdravnikov in zobozdravnikov
4557. Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek
4558. Odločba o soglasju k prečiščenem besedilu akta o ustanovitvi Slomškove ustanove oziroma v njem vsebovanim spremembam čistopisa akta o ustanovitvi Slomškove ustanove
4559. Sklep o zaokroževanju končnih obračunov v gotovinskem prometu
4560. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Pedenjped
4561. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2000
4562. Odlok o organizaciji pomoči na domu in merilih za določanje plačila storitev na območju Občine Ajdovščina
4563. Odlok o spremembi odloka o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 1999
4564. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2000
4565. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2 - za del območja Občine Braslovče
4566. Navodilo o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Črnomelj za izvajanje nalog na področju socialnega varstva
4567. Odlok o merilih za določanje dežurnih prodajaln
4568. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2000
4569. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvu vodnega vira Lukavci
4570. Akt o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada občine Križevci
4571. Statut Občine Litija
4572. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer
4573. Sklep o ekonomski ceni programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Ljutomer
4574. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4575. Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Ljutomer
4576. Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno cono Novi Jork, Markovci
4577. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Markovci
4578. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Markovci
4579. Spremembe in dopolnitve odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Markovci
4580. Sklep o imenovanju nadomestnih članov delovnih teles Občinskega sveta občine Markovci
4581. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2000
4582. Odlok o ureditvenem načrtu P7/Z6, P7/C13 in delno P7/C4 - "Šola - Vrtec", Postojna
4583. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-1990 (programska zasnova za planske celote P7/Z6, P7/C13 in delno P7/C4 - "Šola - vrtec", Postojna)
4584. Dopolnitev sklepov o določitvi javne infrastrukture na področju kulture na območju Občine Postojna
4585. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4586. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah
4587. Odlok o plakatiranju v Občini Rogatec
4588. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 1999
4589. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja