Št. objave Naslov
535. Uredba o določitvi mehanizma za oblikovanje cen komunalnih storitev
536. Pravila igre na srečo "PETICA"
537. Spremembe in dopolnitve pravil igre na srečo "PETICA"
538. Pravila igre na srečo "PETICA"
539. Dodatek k pravilom igre na srečo "PETICA"
540. Sklep o vzgojnem programu za dijaške domove
541. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
542. Odlok o spremembah odloka o priznanjih Občine Ajdovščina
543. Sklep o ugotovitvi predčasnega prenehanja mandata župana
544. Sklep o ukinitvi javnega dobra
545. Sklep o ukinitvi javnega dobra
546. Razpis nadomestnih volitev župana Občine Ajdovščina
547. Sklep o sestavi občinske volilne komisije
548. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o načinu upravljanja in oddajanja v uporabo športne dvorane Brinje v Grosupljem
549. Odlok o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema
550. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestne lekarne
551. Sklep o ustanovitvi in nalogah sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
552. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Vodice
553. Poslovnik Občinskega sveta občine Žužemberk
554. Program priprave (1) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Žužemberk ter (2) prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Žužemberk izven ureditvenega območja naselja Žužemberk
555. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2000
556. Odlok o določitvi in pogojih gradnje pomožnih objektov
557. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje
558. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 dopolnjenega 1989, 1993 in 1994 leta ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen 1987, 1990, 1993, 1994 in 1996, dopolnitev v letu 2000