Št. objave Naslov
4355. Odlok o izvolitvi predsednika Državnega zbora
4356. Odlok o izvolitvi podpredsednikov Državnega zbora
4357. Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko
4358. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4359. Odredba o hitrosti gibanja traku pri podzemnem pridobivanju premoga
4360. Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
4361. Pravilnik o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi
4362. Pravilnik o spremembi pravilnika o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini
4363. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za preskušanje inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž za kemikalije
4364. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirana babica/diplomirani babičar
4365. Dodatek k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"
4366. Spremembe pravil igre na srečo "Hitra srečka"
4367. Odlok o komunalnem prispevku
4368. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornja Radgona
4369. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Gornja Radgona
4370. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Gornja Radgona
4371. Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Gornja Radgona
4372. Odlok o zazidalnem načrtu za "Center Jesenice"
4373. Odlok o ureditvenem načrtu Mestni postajni park
4374. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka programske zasnove za ZN Pod Krajam (J2/S11/1); b) osnutka programske zasnove za ZN Hrušica vzhod (J1/S5); c) osnutka programske zasnove za UN Halda vzhod (J2/R6); d) osnutka programske zasnove za ZN Bolnišnica vzhod (J2/I1/2)
4375. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za območje Občine Jesenice, dopolnjen 1999
4376. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 2000
4377. Odlok o parkiranju avtobusov in tovornjakov na urejenem parkirišču v Občini Vitanje
4378. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi