Št. objave Naslov
1. Popravek sklepa o potrditvi mandatov poslancem Državnega zbora Republike Slovenije
2. Popravek odloka o dopolnilnem premoženju, ki se preda Prvemu pokojninskemu skladu Republike Slovenije
4339. Uredba o varovanju določenih oseb, objektov in okolišev objektov, v katerih so sedeži državnih organov
4340. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o subvencioniranju študentske prehrane
4341. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev
4342. Uredba o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin
4343. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej športa
4344. Ustanovitveni akt javnega Jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije
4345. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za področje malega gospodarstva
4346. Navodilo za reševanje pritožb
4347. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z odredbo o varnosti strojev
4348. Seznam standardov katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti z odredbo o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
4349. Cenik za posamezne tarifne skupine plina
4350. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
4351. Odlok o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov
4352. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Škofljica
4353. Sklep o ukinitvi statuta javnega dobra v k. o. Lancova vas
4354. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Drenov Grič-Lesno brdo