Št. objave Naslov
4208. Odlok o izvolitvi predsednika in članov Mandatno-imunitetne komisije Državnega zbora Republike Slovenije
4209. Sklep o potrditvi mandatov poslancem Državnega zbora Republike Slovenije
4210. Odlok o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
4211. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4212. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
4213. Sklep o uveljavitvi sprememb in dopolnitev tretje izdaje Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia Third Edition)
4214. Sklep o veljavnosti četrtega dodatka k tretji izdaji Evropske farmakopeje
4215. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju delavcev zaposlenih v zdravstvu
4216. Pravilnik o tehničnih pogojih za izvajanje socialno varstvene storitve vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji ter za izvajanje institucionalnega varstva uporabnikov te storitve
4217. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju delavcev zaposlenih na področju socialnega varstva
4218. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v šolah v nazive
4219. Odločba o ugotovitvi, da je odlok o določitvi volilnih enot za volitve v Občinski svet občine Logatec v neskladju z ustavo
4220. Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega stavka prvega odstavka 2. člena in 21. člena pravilnika o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja - cviček
4221. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 6. do 12. 11. 2000
4222. Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika za izvedbo volitev v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
4223. Sklep o imenovanju volilnih komisij območnih enot za izvedbo volitev v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
4224. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: MEHANIKA - TRDNOST
4225. Sklep o potrditvi učnega sredstva: NAVODILA ZA IZDELAVO ŽENSKE OBLEKE
4226. Sklep o potrditvi učnega sredstva: NAVODILA ZA IZDELAVO ŽENSKEGA KRILA
4227. Odlok o gospodarskih javnih službah
4228. Poročilo o izidu glasovanja na svetovalnem referendumu za ustanovitev četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana dne 15. oktobra 2000
4229. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov v Grajski vasi
4230. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4231. Odlok o komunalnem prispevku za Občino Dol pri Ljubljani
4232. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2000
4233. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica
4234. Sklep o oblikovanju cen pogrebnih in pokopaliških storitev
4235. Sklep o določitvi cene odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda ter višini prispevka za števnino
4236. Odlok o uporabi grba in zastave Občine Hajdina
4237. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Horjul
4238. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001
4239. Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo in višini prispevka za števnino
4240. Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije "Sotla"
4241. Dogovor o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja bivše Občine Kranj na dan 31. 12. 1994
4242. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v VIZ Kungota
4243. Poročilo Volilne komisije KS Vrh nad Laškim o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju KS Vrh nad Laškim
4244. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Hotič
4245. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4246. Odlok o organiziranju in izvajanju pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev
4247. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in plačilih staršev v Javnem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice
4248. Sklep o javni razgrnitvi osnutka združitve naselij Coklovca, Gaber, Kašča, Kot, Mladica, Sadinja vas, Semič, Sela pri Semiču, Trata, Vavpča vas in Vrtača v enovito naselje Semič in uvedbe uličnega sistema v naselju Semič
4249. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4250. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2000
4251. Sklep o lastni ceni za območje Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za vse kategorije porabnikov
4252. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4253. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ Ekološke družbe Šentjernej d.o.o. Šentjernej
4254. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Šentjernej (programska zasnova za ureditveni načrt športno-rekreacijskega centra Hipodrom)
4255. Program priprave za ureditveni načrt športno-rekreacijskega centra Hipodrom
4256. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Tišina
4257. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Tišina
4258. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje
4259. Odlok o razglasitvi domačije Občine 11 (Jurjeva domačija) za kulturno-etnološki spomenik lokalnega pomena
4260. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4261. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje za leto 2001
4262. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Turnišče
4263. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4264. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4265. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2000
4266. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000 za območje Občine Železniki