Št. objave Naslov
4156. Sklep o razveljavitvi sklepa o soglasju za odprtje Konzulata Antigve in Barbude v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom
4157. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov
4158. Odredba o spremembi odredbe o izvajanju preventivnih cepljenj in diagnostičnih ter drugih preiskav živali v letu 2000
4159. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Republike Makedonije
4160. Odredba o spremembi meje gojitvenega lovišča Snežnik-Kočevska Reka
4161. Odredba o določitvi okoliša Šolske uprave Koper
4162. Odredba o določitvi pravne osebe za spremljanje neželenih škodljivih učinkov zdravil in neželenih učinkov medicinskih pripomočkov
4163. Sklep o izdaji seznama EINECS v slovenskem jeziku
4164. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
4165. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o čolnih in plavajočih objektih
4166. Pravilnik o dodeljevanju sredstev v okviru javnih razpisov razvojnega projektnega financiranja
4167. Navodilo o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin
4168. Navodilo o načinu izpolnjevanja pogojev za povečanje višine vložka na igralnih avtomatih zunaj igralnic
4169. Soglasje k aktu o ustanovitvi Mednarodne odškodninske fundacije - ustanove za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega nasilja
4170. Odločba o imenovanju komisije za zdravila za uporabo v veterinarski medicini
4171. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 16.a člena statuta Občine Ig
4172. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja tretjega in četrtega odstavka 86. člena zakona o lokalni samoupravi
4173. Odločba o ugotovitvi, da odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec ter odlok o zazidalnem načrtu za bencinski servis Velika Pirešica, nista v neskladju z ustavo in zakonom
4174. Odločba, da 68. člen zakona o davčni službi ni v neskladju z ustavo
4175. Odločba o razveljavitvi dela prve alinee prvega odstavka 7.a člena odloka o ustanovitvi in nalogah komisij in odborov Državnega zbora z odložnim učinkom enega leta
4176. Odločba o razveljavitvi dela petega odstavka 138. člena in dela prvega odstavka 235. člena zakona o varnosti cestnega prometa
4177. Sklep o sprejemu pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in Mesta Ljubljana za obdobje 1986-2000 in odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče-Vižmarje in začasnem zadržanju odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče-Vižmarje
4178. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 30. 10. do 5. 11. 2000
4179. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli
4180. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
4181. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja lokalnih občinskih cest v Občini Črenšovci
4182. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Črenšovci v letu 2000
4183. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Črenšovci
4184. Odlok o spremembi območij naselij Spodnja Rečica in Laško ter imenovanju ulic v naselju Laško
4185. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih na območju Občine Laško
4186. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Mislinja
4187. Poročilo o izidu volitev za člana Sveta krajevne skupnosti Černelavci na nadomestnih volitvah
4188. Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije "Sotla"
4189. Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec v Občini Podčetrtek
4190. Poročilo o izidu svetovalnega referenduma o ukinitvi vojaškega poligona Poček na območju Občine Postojna, dne 15. 10. 2000
4191. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Prebold za leto 2000
4192. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4193. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Puconci
4194. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci
4195. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ribnica na Pohorju
4196. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ribnica na Pohorju
4197. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Rogašovci za leto 2000
4198. Sklep o razpisu referenduma za podaljšanje krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Lokev, ki zajema naselji Lokev in Prelože
4199. Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Sotla
4200. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podeljevanju priznanj Občine Šmarje pri Jelšah
4201. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4202. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
4203. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tabor za leto 1999
4204. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vransko vrtec Tabor
4205. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje
4206. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Višnja vas
4207. Uredba o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo električne energije