Št. objave Naslov
4692. Zakon o podpori gospodarskim družbam pri razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih enot v obdobju od leta 2000 do 2003 (ZPGDNT)
4693. Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrl)
4694. Zakon o popisu kmetijskih gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 2000 (ZPKG)
4695. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (ZViS-A)
4696. Zakon o odpisu terjatev Republike Slovenije iz naslova neplačanih povračil za onesnaževanje vode (ZOPOV)
4697. Zakon o spremembi zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (ZDZFI-D)
4698. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
4699. Uredba o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe poštnih storitev
4700. Uredba o preoblikovanju javnega gospodarskega zavoda "Center za promocijo turizma Slovenije" - "Slovenian tourist board" v javni gospodarski zavod "Slovenska nacionalna turistična organizacija" - "Slovenian tourist board"
4701. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
4702. Razveljavitev zakona o samoprispevku
4703. Odločba o delni razveljavitvi sklepa o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka v denarju za naselji Kokoriči in Berkovski Prelogi v Krajevni skupnosti Logarovci-Berkovci
4704. Odločba o razveljavitvi sklepa o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Pristava pri Mestinju
4705. Odločba o razveljavitvi sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Beltinci
4706. Odločba o delni razveljavitvi sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Godič
4707. Odločba o ugotovitvi, da sklepa o uvedbi samoprispevka za območje Dolgovaških goric in za območje Lendavskih Goric v Krajevni skupnosti Gorice pri Lendavi nista v neskladju z ustavo in zakonom
4708. Odločba o razveljavitvi šeste alinea 4. člena sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Mirna
4709. Odločba o ugotovitvi, da sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na Malem vrhu v Krajevni skupnosti Globoko ni v neskladju z ustavo in zakonom
4710. Odločba o ugotovitvi, da sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Krog, za naselji Krog in Satahovci ni v neskladju z ustavo in zakonom
4711. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in upravno enoto
4712. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in upravno enoto
4713. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in upravno enoto
4714. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga
4715. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah
4716. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
4717. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4718. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 1999
4719. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Benedikt
4720. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4721. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun komunalnega prispevka za opremljanje stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča
4722. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2000
4723. Odlok o turistični taksi v Občini Bloke
4724. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok I
4725. Poslovnik Občinskega sveta občine Črnomelj
4726. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
4727. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Dobje
4728. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Dobje
4729. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah PUP za območje Občine Škofja Loka
4730. Sklep o prenehanju javnega dobra
4731. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 1999
4732. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Hodoš
4733. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
4734. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000
4735. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 1999
4736. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 1999
4737. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvenih pasovih vodnih virov in ukrepih za zavarovanje vode
4738. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Kočevje
4739. Pravilnik o vrednotenju, financiranju, koriščenju in upravljanju javnih športnih objektov v Občini Kočevje
4740. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za stanovanjsko sosesko P5/S14 Mestni Log-Dolga vas II
4741. Odlok o občinskih cestah
4742. Odlok o sestavi in številu članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Ljutomer
4743. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programskem delu zazidalnega načrta industrijske cone I-1 (del 1) in cone proizvodne obrti P-1 v Ljutomeru
4744. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4745. Pravilnik o merilih za določanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Ljutomer
4746. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 1999
4747. Odredba o kriterijih za investicije v požarni varnosti
4748. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4749. Pravilnik o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Metlika
4750. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o cenah storitev za urejanje javne tržnice
4751. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o cenah storitev za uporabo javnih sanitarij
4752. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 1999
4753. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Polzela z oznako PUP1
4754. Odlok o občinskih cestah
4755. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polzela - OE Vrtec Polzela
4756. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, p.o., Postojna v javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna
4757. Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje primarne in sekundarne kanalizacije
4758. Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje primarnih in sekundarnih vodovodov
4759. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold
4760. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 1999
4761. Odlok o občinskem prazniku Občine Ravne na Koroškem
4762. Odlok o občinskih cestah
4763. Poslovnik o delu komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
4764. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Ribnica na Pohorju
4765. Odločitev o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Sevnica v letu 2000
4766. Sklep o uvedbi občinskega samoprispevka v denarju za območje Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
4767. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 31. oktobra 1999 o uvedbi samoprispevka v denarju za območje Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
4768. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2000
4769. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Škofljica
4770. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tišina
4771. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Tišina, za naselja Borejci, Gradišče, Rankovci, Tropovci, Vanča vas in zaselek "ROMA" Vanča vas-Borejci
4772. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Vojnik - prostorski plan Občine Vojnik in za območje Občine Dobrna - prostorski plan Občine Dobrna dopolnjen v letu 1999
4773. Statut Občine Vrhnika
4774. Odlok o občinskih cestah