Št. objave Naslov
4617. Zakon o zaščiti živali (ZZZiv)
4618. Zakon o zdravniški službi (ZZdrS)
4619. Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (ZPUPD)
4620. Odredba o pristojbini za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh, ki jo morajo plačati čolni in jahte
4621. Sklep o veljavnosti tretjega dodatka k tretji izdaji Evropske farmakopeje
4622. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za opravljanje aktuarskih poslov
4623. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove za pomoč mladim športnikom Topten
4624. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in upravno enoto
4625. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 50. člena zakona o stavbnih zemljiščih ni v neskladju z ustavo in o razveljavitvi drugega odstavka 2. člena in prve alinee b) točke 9. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Radeče, kolikor se nanašata na površino zemljišča pod akumulacijskim jezerom HE Vrhovo
4626. Odločba o ugotovitvi skladnosti 39. in 40. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z ustavo
4627. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti
4628. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti
4629. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti
4630. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti
4631. Sklep o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov
4632. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (za območje Mestne občine Ljubljana)
4633. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V3 Vič
4634. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja CI 6/15 Pediatrična klinika, CI 6/16 Univerzitetni KC, CR 6/17 Park ob Zaloški in CR 6/18 Pletenina
4635. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja CS 7/8 Nove Poljane
4636. Mnenje o povečanju cen oskrbe s pitno vodo
4637. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 1999
4638. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
4639. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj
4640. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi redarske službe Občine Bohinj
4641. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brežice za leto 1999
4642. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o lokacijskem načrtu za zgraditev čistilne naprave Celja, za rekonstrukcijo lokalne ceste št. 2357 ter za zgraditev brvi čez Savinjo v Tremerju in Košnici
4643. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1999
4644. Odlok o zazidalnem načrtu obrtne cone Predstruge v Občini Dobrepolje
4645. Odlok o režijskem obratu v Občini Gornji Petrovci
4646. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 1999
4647. Odlok o načinu upravljanja in oddajanja v uporabo športne dvorane Brinje v Grosupljem
4648. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Kekec Grosuplje
4649. Sklep o razpisu referenduma za plačilo posebnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Višnja Gora, za financiranje modernizacije krajevnih cest Kamno Brdo-Lovska koča-Vrh pri Višnji Gori (500m), Spodnje Brezovo-Peščenik (700m), Spodnje Brezovo (400m), Peščenik (300m), R331-Polje-Zgornja Draga (1800m), Leskovec-Mlake (500m) in za financiranje javne razsvetljave na Selih in Spodnjem Brezovem
4650. Odločba o opustitvi pokopališča v Šentvidu pri Stični
4651. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kidričevo
4652. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 1999
4653. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kozje
4654. Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kozje
4655. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 1999
4656. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelah številka 1008/1, 1011/4, 1011/5, 1007/1, 1011/6, 1013, 1011/7, 1003/1, 1007/2, vse k.o. Vučja vas
4657. Sklep o določitvi nepremičnin, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Križevci
4658. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990 za območje Občine Križevci
4659. Odlok o občinskih cestah
4660. Sporazum o ureditvi premoženjskih razmerij med Občinami Benedikt, Cerkvenjak, Lenart in Sveta Ana ter o delitvi premoženja prejšnje Občine Lenart na dan 31. 12. 1998 (premoženjsko delitvena bilanca)
4661. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki jih ne urejamo s prostorsko izvedbenimi načrti
4662. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Mostje-Banuta - naselje Staro Mostje
4663. Poročilo volilne komisije KS Mostje-Banuta o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Mostje-Banuta - za območje naselja Staro Mostje
4664. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 1998
4665. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 1999
4666. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Loška dolina
4667. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Medvode
4668. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 1999
4669. Odlok o javni službi pomoč družini na domu in merilih za določanje plačil storitev
4670. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
4671. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Mestni občini Murska Sobota
4672. Sklep o javni razgrnitvi odloka o dopolnitvi odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico
4673. Odlok o občinskih cestah
4674. Odlok o organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Prebold
4675. Odlok o občinskih cestah
4676. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš-Šalovci za leto 1998
4677. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 1999
4678. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica
4679. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1999
4680. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Šmarje pri Jelšah
4681. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4682. Sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta
4683. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 1999
4684. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Štore
4685. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Štore
4686. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
4687. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Veržej za leto 1999
4688. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Videm
4689. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik
4690. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vojnik
4691. Odlok o spremembah odloka o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Vojnik