Št. objave Naslov
4480. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Makedoniji
4481. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4482. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4483. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4484. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4485. Odlok o operativnem programu odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe
4486. Sklep o odprtju konzulata Republike Slovenije v Nangomi
4487. Sklep o postavitvi častnega konzula v Nangomi
4488. Odredba o določitvi števila državnih tožilcev v Skupini državnih tožilcev za posebne zadeve
4489. Odredba o spremembi odredbe o homologiranju vozil glede na radijske motnje - elektromagnetno združljivost (št. 10.02)
4490. Odredba o spremembi odredbe o homologiranju vozil glede na preprečevanje nevarnosti požara (št. 34.01)
4491. Pravilnik o veterinarski oznaki zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, označevanju šarže in certificiranju
4492. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 13. marca 1999 do 11. junija 1999 razveljavljeno dovoljenje za promet
4493. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Sklada dela REGIONALNI SKLAD DELA CELJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja
4494. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Sklada dela SKLAD DELA POSOČJE, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja
4495. Sklep o določitvi novih cen programov za predšolsko vzgojo in varstvo v Vrtcu "Martin Krpan" Cerknica
4496. Odlok o občinskih cestah
4497. Sklep o ukinitvi značaja dobrin v splošni rabi
4498. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Cerkno
4499. Sklep o javni razgrnitvi: a) osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice, b) osnutka zazidalnega načrta Cesta železarjev - gasilski dom, c) osnutka ureditvenega načrta Športno-rekreacijski park Podmežakla, d) osnutka zazidalnega načrta Center Jesenice in osnutka ureditvenega načrta Mestni postajni park
4500. Sklep o ekonomski ceni oddelka jasli
4501. Sklep o cenah šolskih prevozov
4502. Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 1999
4503. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Kobilje
4504. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v naselju
4505. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki jih ne urejamo s prostorsko izvedbenimi načrti
4506. Statut Občine Kobilje
4507. Poslovnik Občinskega sveta občine Kobilje
4508. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško
4509. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za vas Hotiza in Brezovec
4510. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
4511. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Moravske Toplice
4512. Odlok o grbu in zastavi Občine Ravne na Koroškem
4513. Odlok o priznanjih in nagradi Občine Ravne na Koroškem
4514. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Ravne na Koroškem
4515. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Zreče, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
4516. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Razdrto
4517. Uredba o določitvi tržnega reda žita letine 2000