Št. objave Naslov
4399. Navodilo o spremembi in dopolnitvi navodila o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh
4400. Odločba o odpravi 10. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec
4401. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
4402. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
4403. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
4404. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo PRVI KORAKI V MATEMATIKO
4405. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo L'ITALIANO A MODO MIO? MAGARI!
4406. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ZGODOVINSKI ATLAS ZA OSNOVNO ŠOLO
4407. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo s prilagojenim programom ŽE PIŠEM IN BEREM
4408. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo ZGODOVINSKI ATLAS ZA OSNOVNO ŠOLO
4409. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo GEOGRAFIJA ZA 7. RAZRED, DELOVNI ZVEZEK
4410. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo NARAVOSLOVJE ZA 7. RAZRED
4411. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo NA ŠOLSKEM ODRU
4412. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo VZGOJA ZA MEDIJE - TISK
4413. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo TEHNIKA 7
4414. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo NAŠ ČASOPIS
4415. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo TEHNIKA 7 DELOVNI ZVEZEK
4416. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo SVET KNJIŽEVNOSTI 1
4417. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 1999
4418. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Benedikt
4419. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Benedikt
4420. Odlok o pomožnih objektih v Občini Benedikt
4421. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 1999
4422. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986-2000 in družbenega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990 za območje Občine Cankova
4423. Odlok o uskladitvi prostorsko izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Cankova
4424. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Mestne občine Celje
4425. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Pokopališče ob Mirni poti
4426. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Cerknica
4427. Odlok o turistični taksi v Občini Cerknica
4428. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4429. Sklep o uskladitvi plačila oskrbnin
4430. Sklep o določitvi grobovine za najem grobov na pokopališčih na območju Občine Črna na Koroškem (Črna na Koroškem, Javorje, Koprivna)
4431. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
4432. Odlok o turistični taksi v Občini Dolenjske Toplice
4433. Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinsekga sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4434. Sklep o uvedbi samoprispevka
4435. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za ureditev ceste Krajci-Delnice, ki je bil izveden 24. 10. 1999 v prostorih shrambe za gasilsko opremo v Delnicah
4436. Odlok o proračunu Občine Grad za leto 1999
4437. Pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za razvoj turizma na kmetijah na območju Občine Grosuplje
4438. Odlok o prenosu nalog v opravljanje krajevnim skupnostim
4439. Program priprave prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice
4440. Program priprave prostorsko ureditvenih pogojev za mesto Jesenice
4441. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 1999
4442. Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu območja M5 Zarja
4443. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi odbora za gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo
4444. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4445. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4446. Program priprave lokacijskega načrta za obvoznico Pragersko
4447. Poslovnik Občinskega sveta občine Kozje
4448. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe nadzorovanja, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
4449. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe nadzorovanja, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
4450. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 3066/3, k.o. Krško in o prodaji predmetne nepremičnine
4451. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1244/12 in parc. št. 1244/13, k.o. Leskovec in o zamenjavi predmetnih nepremičnin za nepremičnino parc. št. 615/9, k.o. Leskovec
4452. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1187/8, k.o. Stari Grad in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 91/3, k.o. Stari Grad
4453. Odlok o spremembah odloka o uporabi grba in zastave Občine Kuzma
4454. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Loška dolina
4455. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Metlika za leto 1999
4456. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Metlika
4457. Poslovnik Nadzornega odbora občine Moravske Toplice
4458. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 1999
4459. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Vita, d.o.o.
4460. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Puconci
4461. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka za območje KS Bodonci
4462. Sklep o spremembi sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Semič
4463. Odlok o varnosti cestnega prometa v Občini Sevnica
4464. Sklep o določitvi območja omejene hitrosti
4465. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Sevnica
4466. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec
4467. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4468. Dopolnitev programa priprave a) sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje občine Šentjernej - dopolnjene 1999, b) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Šentjernej ter c) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Šentjernej
4469. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986-2000 in družbenega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990 za območje Občine Tišina
4470. Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Tišina
4471. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 1999
4472. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje
4473. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za staro jedro Vitanja - za ureditveno območje UN 3
4474. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ZN soseske Pod Kompošem - Vitanje
4475. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4476. Sprememba pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov
4477. Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve občinskih cest, lokalnih cest in javnih poti
4478. Odlok o javni snagi in videzu naselij v Občini Žalec
4479. Odlok o občinskih cestah