Št. objave Naslov
4347. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/IV (ZSDSA4)
4348. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz naslova kredita, ki ga najame pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/IV (ZPDSA4)
4349. Zakon o železniškem prometu (ZZelP)
4350. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4351. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4352. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4353. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4354. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pristojbinah za uporabo radijskih frekvenc
4355. Sklep o določitvi novih nalog in pristojnosti Slovenske nacionalne komisije za UNESCO
4356. Sklep o dopolnitvi sklepa o organizaciji in delu javnega zavoda Kobilarna Lipica
4357. Odredba o določitvi mejnih prehodov, preko katerih se lahko uvažajo, izvažajo oziroma prevažajo v tranzitu pošiljke rastlin, za katere je obvezen zdravstveni pregled
4358. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mislinja
4359. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev, upravno-tehničnih delavcev, referentov v sodnem registru, stečajnih referentov, administrativnih delavcev, računovodskih delavcev in tehničnih delavcev na okrožnih sodiščih
4360. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila strokovnih sodelavcev, sodnih referentov v zemljiški knjigi, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na okrajnih sodiščih
4361. Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir
4362. Pravilnik o opazovanju seizmičnosti na območju velike pregrade
4363. Navodilo o vodenju skupne evidence o številu izrečenih kazenskih točk za posamezne storilce prekrškov in o pravnomočnih odločbah o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja
4364. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Republiške maturitetne komisije
4365. Odločba o ugotovitvi, da sklep vlade št. 110-02/97-9 z dne 15. 5. 1997 ni bil v neskladju z ustavo in zakonom
4366. Odločba o razveljavitvi odloka o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za druga območja kmetijskih zemljišč v Občini Šentjur pri Celju
4367. Sklep o zadnji izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije z nakupnim bonom
4368. Sklep o 14. izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije v apoenih po 500.000 tolarjev
4369. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada
4370. Sklep o potrditvi učbenika: Tehnologija urarstva
4371. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 1999
4372. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu št. 15/98 o vodooskrbnem sistemu v Občini Beltinci
4373. Sprememba statuta Občine Črenšovci
4374. Sklep o zmogljivosti javnega zavoda Osnovna šola Dol pri Ljubljani
4375. Odlok o lokacijskem načrtu za nadvoz in pripadajoče ceste železniške proge Pragersko-Središče v Zamušanih
4376. Odlok o ustanovitvi in nalogah sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
4377. Sklep o financiranju političnih strank
4378. Odlok o doplnitvi odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško
4379. Sklep o načinu financiranja političnih strank
4380. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do 1990 za območje Mestne občine Novo mesto in Občine Šentjernej, dopolnjene 1999/3
4381. Odlok o lokacijskem načrtu za Center za ravnanje z odpadki Dolenjske
4382. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Oplotnica
4383. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih št. 14
4384. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9
4385. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko
4386. Sklep o sofinanciranju izgradnje vodovoda Stopnik-Jevše v letu 1999 in 2000
4387. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Zavrč
4388. Poslovnik Občinskega sveta občine Zavrč
4389. Odlok o ugotovitvi, kateri prostorsko izvedbeni akti so v skladu s sprejetim odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 - dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje Občine Zreče - dopolnjen 1998
4390. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 - dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje Občine Zreče v letu 2000
4391. Sklep o javni razgrnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Železniki
4392. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 1999
4393. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o novelaciji zazidalnega načrta "Industrijska cona Gornja Radgona"
4394. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Rdgona
4395. Pravilnik o spremembah in doplnitvah pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa v Občini Gornja Radgona
4396. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o upravljanju z vojaškimi nepremičninami
4397. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi uporabe znižane carinske stopnje in stopnje "prosto"
4398. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi Veterinarskega zavoda Slovenije