Št. objave Naslov
1. Popravek poročila o izidu splošnih volitev mestnih svetnikov v Mestni svet mestne občine Ljubljana
2. Popravek sklepa o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta deponije odpadkov Kovor (Tržič)
393. Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza)
394. Odlok o imenovanju ministra za obrambo Republike Slovenije
395. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
396. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999
397. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Atlanti
398. Sklep o postavitvi častnega konzula v Atlanti
399. Odredba o spremembah odredbe o cenah in normativih za določanje cen gradbenih del za popotresno obnovo objektov
400. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
401. Pravilnik o določanju zavarovalnih osnov in postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove
402. Seznam pooblaščenih izobraževalnih organizacij za izvajanje usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
403. Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanj za varstvo pred požarom
404. Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega varovanja
405. Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij
406. Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov
407. Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
408. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 23. 6. 1998 do 26. 10. 1998 izdano dovoljenje za promet
409. Sklep o soglasju k ustanovitvenemu aktu Fundacije za odprto družbo
410. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove Anin sklad
411. Odločba o razveljavitvi besede "samski" v 5. in 5.2. točki obrazca za oceno stanovanjskih razmer ter v 5.2. pojasnil za izpolnjevanje obrazca za oceno stanovanjskih razmer, ki je kot priloga sestavni del pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem
412. Odločba o odpravi sodbe Vrhovnega sodišča št. U 391/93 in odločbe Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo, št. 371-104-92-49-IV/VH
413. Odločba o razveljavitvi zakona o lastninjenju spomenikov in znamenitosti in o roku, po katerem začne razveljavitev veljati
414. Odločba o ugotovitvi, da zakon o varstvu okolja in zakon o rudarstvu ter na njeni podlagi izdani podzakonski predpisi ne določajo pogojev in postopkov za pridobitev koncesije za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin
415. Pravila fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
416. Dodatek k pravilom igre Hitra srečka
417. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 1999
418. Sklep o povišanju rejnin
419. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje
420. Sklep o določitvi cene programa vzgojno-varstvenih storitev v vzgojno-varstveni enoti Ringaraja
421. Sklep o ukinitvi javnega dobra