Št. objave Naslov
4207. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-B)
4208. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji
4209. Odredba o obsegu carinske kvote za določeno blago, ki je še na voljo za razdelitev po uredbi o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo za kmetijske in živilske izdelke
4210. Odredba o izobraževalnih programih poklicnega usposabljanja
4211. Odredba o izobraževalnem programu Redno obnavljanje in dopolnjevanje znanja za voznike inštruktorje in učitelje predpisov
4212. Odredba o prepovedi uporabe določenih zdravil zaradi preprečevanja škodljivih posledic zaradi ostankov teh zdravil v živilih
4213. Odredba o prepovedi prometa in uporabe določenih zdravil zaradi preprečevanja škodljivih posledic zaradi ostankov teh zdravil v živilih
4214. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjur
4215. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Planina
4216. Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari v cestnem prometu in CEMT dovolilnic
4217. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja obveznosti s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo
4218. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Grad
4219. Sklep o spremembi sklepa o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Grad
4220. Sklep o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje
4221. Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica
4222. Odločba o ustanovitvi pokopališča v Šentvidu pri Stični
4223. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Kozje
4224. Pravilnik o načinu oddajanja telovadnic osnovnih šol v uporabo za namene športa
4225. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Kuzma s prostorskimi sestavinami planov
4226. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Ljutomer
4227. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ljutomer
4228. Sklep o prazniku Občine Metlika
4229. Odlok o občinskem prazniku
4230. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 1999
4231. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Birčna vas
4232. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4233. Odlok o grbu in zastavi Občine Prebold
4234. Odlok o uvedbi novih imen za območja oziroma ulice v naselju Prevalje
4235. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ravne
4236. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ravne
4237. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Podgora
4238. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Dobja vas
4239. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Tolsti vrh pri Ravnah
4240. Odlok o lokacijskem načrtu za nadomestni bencinski servis v Rogatcu
4241. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec, dopolnjenega v letu 1999
4242. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem načrtu stanovanjske cone Vešenik - del A in B
4243. Odlok o spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi Svetovalno-izobraževalnega centra Slovenske Konjice
4244. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Slovenske Konjice
4245. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škofljica
4246. Odlok o občinskih upravnih taksah Občine Tabor
4247. Sklep o sofinanciranju investicij v lokalne, javne, gozdne in ostale nekategorizirane ceste v Občini Tabor
4248. Odlok o turistični taksi v Občini Trebnje
4249. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
4250. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
4251. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4252. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Vodice za leto 1999
4253. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje ŠS 14/1 (II. faza) del - Vodice
4254. Program priprave sprememb in dopolnitev a) prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ljubljana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Ljubljana za obdobje 1986-1990, oboje dopolnitev, za območje Občine Vodice, b) prostorskih ureditvenih pogojev za planski celoti Š14 Vodice in Š 11 Skaručna
4255. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Žalec
4256. Odlok o odpravi naselja Dobrteša vas in njegovi združitvi z naseljem Šempeter v Savinjski dolini ter uvedbi enotnega uličnega sistema v novem naselju
4257. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec
4258. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za odsek avtoceste Slivnica-Pesnica na območju priključka Rogoza b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin - dolgoročnega plana Občine Maribor za obdobje 1986-2000 in družbenega plana mesta Maribor za obdobje 1986-1990 za območje Občine Hoče-Slivnica, v letu 1999, v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta
4259. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocesto Arja vas-Ločica pri Vranskem za gradnjo avtocestne baze b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko, v delu, ki ga opredeljuje osnutek sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta