Št. objave Naslov
3989. Uredba o izdaji obveznic za plačilo odškodnine zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja
3990. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev
3991. Uredba o emisiji živega srebra pri odvajanju odpadnih vod
3992. Uredba o emisiji kadmija pri odvajanju odpadnih vod
3993. Uredba o emisiji nevarnih halogeniranih ogljikovodikov pri odvajanju odpadnih vod
3994. Odločba o dopolnitvi odločbe o seznamu mamil
3995. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
3996. Odredba o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame
3997. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrušica
3998. Pravilnik o gorskih vodnikih
3999. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja
4000. Sklep o določitvi pogojev v zvezi z naložbami investicijskih skladov v vrednostne papirje tujih izdajateljev
4001. Statut Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
4002. Sprememba pravil o prirejanju nagradne igre "Vzemite račun"
4003. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 1999
4004. Odlok o občinskih cestah
4005. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Grosuplje - naselje
4006. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra
4007. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Grosuplje naselje
4008. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ponova vas
4009. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Vino
4010. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov
4011. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 1999
4012. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško
4013. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode v Občini Laško
4014. Odlok o ureditvenem načrtu za razširitev pokopališča v Rogaški Slatini
4015. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Rogaška Slatina
4016. Odlok o lokacijskem načrtu za prečno cesto med Ulico XIV. divizije in Kidričevo ulico v Rogaški Slatini
4017. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb ureditvenega načrta za območje CZ 1 v Rogaški Slatini
4018. Sklep o ukinitvi splošne rabe
4019. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sv. Florijan
4020. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
4021. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Sevnica
4022. Sklep o povišanju cen dimnikarskih storitev na območju Občine Sevnica
4023. Odredba o določitvi najvišjih cen pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanja pokopališč v Občini Šalovci
4024. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petra Kavčiča
4025. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
4026. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
4027. Odlok o ustanovitvi novega naselja Dedni vrh pri Vojniku
4028. Odlok o spremembi območij naselij Trnovlje pri Socki in Lipa pri Frankolovem
4029. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Frankolovo