Št. objave Naslov
3953. Nacionalni program varstva okolja (NPVO)
3954. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 4. člena, drugega stavka drugega odstavka 5. člena in drugega odstavka 6. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Ljubljana in o ugotovitvi, da 10. člen odloka o gospodarskih javnih službah ni v neskladju z zakonom
3955. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in upravno enoto
3956. Odločba o razveljavitvi odloka o povračilih pri izkoriščanju in rabi rudnin v Občini Žalec
3957. Odločba o ugotovitvi, da družbeni plan Občine Koper za obdobje 1986-1990 in v neskladju z zakonom in o razveljavitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta industrijska cona Srmin
3958. Poslovnik Občinskega sveta občine Gornja Radgona
3959. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Hodoš
3960. Poslovnik Nadzornega odbora občine Hodoš
3961. Sklep o določitvi novih cen storitev tržnice v Kamniku, cen sejemskih storitev, cen parkiranja in cen pogrebnih storitev na pokopališčih Žale v Kamniku, Mekinje in Nevlje
3962. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Občinske volilne komisije občine Kamnik
3963. Odlok o območjih in delu krajevnih odborov
3964. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3965. Sklep o ekonomskih cenah oddelka jasli v vrtcu Kobarid
3966. Program priprave za prostorske ureditvene pogoje za območje naselja Idrsko
3967. Ugotovitveni sklep da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata
3968. Odlok o komunalnih taksah
3969. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta območja MO2 Moste
3970. Sprememba in dopolnitev statuta Občine Komenda
3971. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 1999
3972. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Kuzma
3973. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Kuzma v letu 1999
3974. Odlok o občinskih cestah Občine Loški Potok
3975. Odlok o komunalnih taksah v Občini Puconci
3976. Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Vita, d.o.o.
3977. Odlok o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in merilih za določanje plačil storitev
3978. Odlok o načinu in pogojih podelitve koncesije za distribucijo omrežnega plina
3979. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe distribucije omrežnega plina
3980. Odlok o kategorizaciji cest v Občini Semič
3981. Odlok o občinskih upravnih taksah
3982. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sv. Andraž v Slov. goricah
3983. Odlok o uradnem glasilu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
3984. Odlok o občinskih cestah v Občini Sv. Andraž v Slovenskih goricah
3985. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto
3986. Sklep o imenovanju članov volilne komisije Sodnega sveta RS
3987. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
3988. Sklep o razpisu volitev članov personalnih svetov sodišč in nadomestnih volitev za enega člana personalnega sveta