Št. objave Naslov
3777. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
3778. Odredba o spremembi odredbe o homologiranju vozil za javni prevoz potnikov glede izvedbe nadgradnje - (št. 36.03)
3779. Odredba o dopolnitvi odredbe o homologiranju cestnih motornih vozil glede na merilnike hitrosti in njihovo vgradnjo (št. 39.00)
3780. Odredba o spremembi odredbe o homologiranju avtobusov z manjšim številom sedežev glede izvedbe nadgradnje - (št. 52.01)
3781. Odredba o spremembi odredbe o homologiranju tabel za označevanja počasnih vozil (št. 69.01)
3782. Odredba o spremembi odredbe o homologiranju tabel za označevanje težkih in dolgih vozil (št. 70.01)
3783. Sklep o izdaji šestmesečnih zakladnih menic
3784. Pravilnik o postopku uveljavljanja pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca
3785. Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine
3786. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o izvajanju zakona o zaposlovanju tujcev
3787. Odločba o oceni ustavnosti zakona o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper
3788. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Cankova
3789. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Cankova
3790. Odlok o občinskih upravnih taksah
3791. Odlok o denarnih pomočeh v Občini Dobrepolje
3792. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Horjul
3793. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 1999
3794. Uredba o spremembi uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999
3795. Odredba o uvedbi namakanja na kompleksu imenovanem Šempaske gmajne