Št. objave Naslov
1. Popravek odloka o spremembi območij, razdružitvi in poimenovanju naselij v Občini Zreče
345. Uredba o načinu določanja osebne identifikacijske številke
346. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o upravnih taksah
347. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o sodnih taksah
348. Odredba o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe ŽIVILSTVO
349. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice
350. Program priprave za programsko zasnovo in ureditveni načrt "Športno rekreacijski park Podmežakla"
351. Program priprave za programsko zasnovo in zazidalni načrt "Center Jesenice" ter za programsko zasnovo in ureditveni načrt "Mestni postajni park"
352. Program priprave za programsko zasnovo in zazidalni načrt "Cesta železarjev - gasilski dom"
353. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kobilje v letu 1999
354. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Kočevje prešel na naslednjo kandidatko z liste Združene liste socialnih demokratov - ZLSD
355. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986-1990
356. Odlok o zazidalnem načrtu za del stanovanjskega območja Kremen
357. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško
358. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevni turistični taksi v Občini Krško
359. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
360. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1999
361. Statutarni sklep KS Volčina
362. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Lendava
363. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Ljutomer
364. Poročilo o izidu drugega kroga volitev za župana Občine Loška dolina
365. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Loška dolina
366. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Majšperk
367. Sklep o imenovanju nadzornega odbora
368. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 1998
369. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Osilnica
370. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Osilnica
371. Odlok o ravnanju s komunalnimi in posebnimi odpadki v Občini Pivka
372. Statutarni sklep Občine Polzela
373. Statutarni sklep Občine Prebold
374. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Rogaška Slatina, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela
375. Pravilnik o dežurstvih prodajaln v Občini Rogaška Slatina
376. Prenehanje in imenovanje člana občinskega sveta
377. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Šalovci do sprejetja proračuna za leto 1999
378. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Mestne občine Slovenj Gradec
379. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica
380. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in ceni za stavbna zemljišča v letu 1999
381. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
382. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1999
383. Sklep o vrednosti točke
384. Pravilnik o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialnovarstvene storitve "Pomoči na domu"
385. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 1995
386. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 1996
387. Odlok o potrditvi zaključnega računa začasnega financiranja proračuna Občine Tržič za leto 1997
388. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Lenarta v Krvavi peči za kulturni in zgodovinski spomenik
389. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve Marije Kraljice angelov in lip na Veliki Slevici za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost
390. Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Vitanje
391. Odlok o občinskih cestah
392. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Vrhnika