Št. objave Naslov
1. Popravek seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 30. 9. 1995 do 11. 6. 1999 izdano dovoljenje za promet
2. Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka (Gorenja vas-Poljane)
3. Popravek odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Dobrepolje
4. Popravek odloka o občinskih cestah (Jesenice)
5. Popravek odloka o turistični taksi v Občini Kostel
6. Popravek odloka o občinskih cestah (Kuzma)
7. Popravek pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma dela plač funkcionarjem Občine Loška dolina, nagradah članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Loška dolina ter o povračilih stroškov
8. Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka za območje Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
9. Popravek odloka o taksi na onesnaževanje vode (Vojnik)
3756. Zakon o prevozu nevarnega blaga (ZPNB)
3757. Energetski zakon (EZ)
3758. Zakon o javnih financah (ZJF)
3759. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v Državni zbor postane poslanec za preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat
3760. Uredba o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra na 1800 MHz za opravljanje storitev mobilne telefonije
3761. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3762. Pravilnik o varovanju podatkov policije
3763. Pravilnik o merilih in postopkih za določanje zaupnosti podatkov policije
3764. Odločba o imenovanju organizacije za preskušanje oljčnega olja
3765. Odločba o imenovanju organizacije za preskušanje medu
3766. Odločba o imenovanju organizacije za preskušanje piva
3767. Odločba o pooblastitvi inštituta za opravljanje nalog
3768. Odločba o pooblastitvi inštituta za opravljanje nalog
3769. Seznam zdravil skupine C, za katere je bilo od 16. 7. 1999 do 15. 9. 1999 izdano dovoljenje za promet
3770. Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega zbora prešel na naslednjega kandidata
3771. Statut Detektivske zbornice Republike Slovenije
3772. Pravilnik o pogojih za pridobitev in odvzem licence za opravljanje detektivske dejavnosti, o postopku pridobitve in odvzema licence in o načinu vodenja evidence o izdanih in odvzetih licencah
3773. Pravilnik o programu in postopku preizkusa znanja kandidatov za pridobitev licence za opravljanje detektivske dejavnosti
3774. Dopolnitev pravilnika o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja blaga in remitende (kalo, razbitje in okvara nosilcev besede, slike, zvoka)
3775. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana
3776. Odlok o lokacijskem načrtu za Litijsko cesto med Pesarsko cesto v Štepanjskem naselju in Cesto II. grupe odredov v Dobrunjah - MT 6/2 in MT 9/1 ter za podaljšek Chengdujske ceste med Litijsko cesto in Trpinčevo ulico - MT 6/3