Št. objave Naslov
3645. Poročilo o prodaji igre Hitra srečka
3646. Poročilo o prodaji igre Dobim podarim
3647. Poročilo o prodaji igre Dobim podarim
3648. Odlok o sprejetju sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Černelavci-Veščica
3649. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za čistilno napravo Bakovci
3650. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 1998
3651. Odlok o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in merilih za določanje plačil storitev
3652. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana v Svet krajevne skupnosti Vaneča
3653. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
3654. Razpis volitev v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti
3655. Odlok o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica
3656. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3657. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici
3658. Pravilnik o usklajevanju lokacijskih dokumentacij s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Vodice
3659. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 1999