Št. objave Naslov
3563. Odredba o spremembi odredbe o evidentiranju in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev
3564. Odlok o kategorizaciji cest v Občini Krško
3565. Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma dela plač funkcionarjem Občine Loška dolina, nagradah članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Loška dolina ter o povračilih stroškov
3566. Odlok o grbu in zastavi Občine Polzela
3567. Odlok o občinskem prazniku
3568. Odlok o priznanjih Občine Polzela
3569. Odredba o razporeditvi delovnega časa v občinski upravi
3570. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
3571. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ribnica na Pohorju
3572. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi OKP Javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
3573. Poslovnik Občinskega sveta občine Rogašovci
3574. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Slovenska Bistrica
3575. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik Sonje Slovenska Bistrica
3576. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju na območju Občine Slovenska Bistrica
3577. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana - prostorski del Občine Slovenska Bistrica, dopolnjen 1998
3578. Odlok o spremembi odloka o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Šentjernej
3579. Odlok o spremembi območja ulic z imenom Cesta XIV. divizije in imenovanju nove ulice z imenom Obrtniška cesta
3580. Odlok o spremembi območja naselja Javornik