Št. objave Naslov
3522. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju Inštituta za kovinske materiale in tehnologije v javni raziskovalni zavod
3523. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Semič
3524. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov
3525. Pravila kviz loterije "Olimpijska srečka"
3526. Dodatek k pravilom kviz loterije "Olimpijska srečka"
3527. Dopolnitve pravil kviz loterije "Dobim podarim"
3528. Odlok o občinskih cestah
3529. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Benedikt
3530. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah in povračilih stroškov članov delovnih teles v Občini Benedikt
3531. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 1999
3532. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bistrica ob Sotli
3533. Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1999
3534. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Bistrica ob Sotli
3535. Sklep o določitvi plačila za prisotnost na posamezni seji
3536. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 1999
3537. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Bled
3538. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o turistični taksi v Občini Bled
3539. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
3540. Odlok o preoblikovanju javnega gospodarskega zavoda Direkcija za turizem Bled v lokalno turistično organizacijo
3541. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bled
3542. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Bled, d.o.o.
3543. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe za vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih v Občini Bled
3544. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Bled v sestavi
3545. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
3546. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
3547. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 1990
3548. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Hodoš
3549. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Hodoš
3550. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3551. Spremembe in dopolnitve poslovnika o delu Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica
3552. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in kmetijstva v Občini Jesenice
3553. Poslovnik Občinskega sveta občine Kostel
3554. Odlok o turistični taksi v Občini Kostel
3555. Odlok o rabi in varovanje dostopnih mest za športno plovbo ob reki Kolpi na območju Občine Kostel
3556. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun povračil za uporabo dostopnih mest za športno plovbo ob reki Kolpi
3557. Odlok o občinskih cestah v Občini Krško
3558. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1107/2, k.o. Površje in o odplačnem prenosu lastninske pravice na delih predmetne nepremičnine
3559. Pravilnik o kategorizaciji javnih poti v Občini Krško
3560. Uredba o lokacijskem načrtu za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto-Vipava
3561. Odredba o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov
3562. Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji