Št. objave Naslov
286. Zakon o bančništvu (ZBan)
287. Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD)
288. Odlok o načinu izvajanja nadzora Državnega zbora Republike Slovenije nad poslovanjem Banke Slovenije (OdNPBS)
289. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
290. Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje
291. Uredba o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in zadeve v zvezi s trgovino
292. Odlok o spremembi odloka o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe o izvajanju začasnega sporazuma o trgovini in zadevah v zvezi s trgovino med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo na drugi strani
293. Odredba o spremembi odredbe o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 1999
294. Objavlja, da je standard SIST EN 45501 harmoniziran
295. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 19. 5. 1998 do 22. 6. 1998 izdano dovoljenje za promet
296. Odločba o odpravi sodbe Vrhovnega sodišča št. U 391/93 in odločbe Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo št 371-104-92-49-IV/VH
297. Odločba o ugotovitvi neskladnosti 33. člena zakona o prevozih v cestnem prometu z ustavo ter razveljavitev pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari ter pravilnika o postopku, merilih za delitev in uporabi CEMT dovolilnic, z odložilnim rokom
298. Odločba o sporu glede pristojnosti med sodiščem in upravno enoto
299. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrajnega sodišča
300. Sklep o vložitvi kandidatur za prosto mesto predsednika Delovnega sodišča v Kopru
301. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE
302. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE, DRŽAVLJANSKA KULTURA
303. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE GEOGRAFIJA
304. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE ZGODOVINA
305. Sklep o potrditvi učbenika SPOZNAVANJE NARAVE IN DRUŽBE ZA 3. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
306. Sklep o potrditvi učbenika ŽIVIM Z NARAVO 1, POJDIMO V GOZD
307. Sklep o potrditvi učbenika PRESEČIŠČE 5, Matematika za 5. razred osnovne šole
308. Sklep o potrditvi učbenika SLOVENSKA BESEDA, Jezikovna vadnica za 5. razred osnovne šole
309. Sklep o potrditvi učbenika SLOVENSKA BESEDA, Jezikovne vaje za 5. razred osnovne šole
310. Sklep o potrditvi učbenika S SLOVENŠČINO V SVET 5, delovni zvezek z neumetnostnimi besedili za 5. razred osnovne šole
311. Sklep o potrditvi učbenika S SLOVENŠČINO V SVET 6, delovni zvezek z neumetnostnimi besedili za 6. razred osnovne šole
312. Sklep o potrditvi učbenika DOBER DAN, ŽIVLJENJE
313. Sklep o potrditvi učbenika ABC 1, Poslušamo - govorimo, pišemo - beremo, 1. del
314. Sklep o potrditvi učbenika ABC 1, Poslušamo - govorimo, pišemo - beremo, 2. del
315. Sklep o potrditvi učbenika SKRIVNI DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA
316. Sklep o potrditvi učbenika STUFEN INTERNATIONAL 1 ÜBUNGSBUCH
317. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE
318. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE - geografija
319. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE - zgodovina
320. Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE - Državljanska kultura
321. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRESEČIŠČE 5., Matematika za 5. razred osnovne šole, Rešitve nalog
322. Sklep o potrditvi učnega sredstva SPOZNAVANJE DOMAČE POKRAJINE
323. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKA BESEDA, prosojnice za pouk slovenskega jezika v 5. razredu osnovne šole
324. Sklep o potrditvi učnega sredstva BESEDE V ČRKAH IN PODOBAH, ABECEDNA KARTOTEKA
325. Pozitivno mnenje oziroma soglasje in priporočil
326. Spremembe in dopolnitve pravilnika o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki Sloveniji
327. Pravila igre na srečo »Hitra srečka«
328. Pravila kviz loterije »Dobim podarim«
329. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za januar 1999
330. Indeks rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji
331. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sredstvih za delo svetniških klubov
332. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Bloke
333. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta občine Bloke
334. Sklep o ukinitvi značaja dobrin v splošni rabi
335. Sklep o povečanju davka od premoženja
336. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero davka od premoženja stavb za leto 1999 na območju Občine Dol pri Ljubljani
337. Sprememba odloka o določitvi pomožnih objektov
338. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Grosuplje
339. Sklep o določitvi cen programov v vzgojno-varstvenem zavodu Kekec Grosuplje
340. Spremembe in dopolnitve pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Grosuplje
341. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave Primorske novice, št 30/87 in 36/90) in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave Primorske novice, št. 30/87)
342. Odlok o ureditvenem načrtu obnove za naselje Spodnje Drežniške Ravne (UNO)
343. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev
344. Sklep o spremembi sklepa o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju