Št. objave Naslov
3189. Pravilnik o pogojih za opravljanje aktuarskih poslov
3190. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 1999
3191. Odlok o spremembah zazidalnega načrta "Obrtna ulica v Brežicah"
3192. Odlok o spremembi odloka o podelitvi koncesije za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina
3193. Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki
3194. Program priprave za območje zazidalnega načrta gospodarska cona 2 Slovenska vas (PPGC2)
3195. Sklep o izvzetju iz javnega dobra
3196. Sklep o izvzetju iz javnega dobra
3197. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje za leto 1998
3198. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljutomer za leto 1998
3199. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Mestni občini Novo mesto
3200. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Postojna
3201. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rogaška Slatina
3202. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
3203. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o lokacijskem načrtu za čistilno napravo
3204. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za prečno cesto med Ulico XIV. divizije in Kidričevo ulico v Rogaški Slatini
3205. Sklep o javni razgrnitvi ureditvenega načrta za območje urejanja P1-Negonje v Rogaški Slatini
3206. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina
3207. Statut Občine Rogašovci
3208. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3209. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmarje pri Jelšah
3210. Statut Občine Štore
3211. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 1999
3212. Odlok o občinskih upravnih taksah Občine Vransko
3213. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Vransko
3214. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko
3215. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem nadzoru v Mestni občini Celje
3216. Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin
3217. Sklep o 13. izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije z nakupnim bonom