Št. objave Naslov
1. Popravek uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999
2. Popravki seznama zdravil skupine C
3. Popravki seznama zdravil skupine D
3115. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-C)
3116. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za biologijo Ljubljana
3117. Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju Instituta "Jožef Stefan" v Ljubljani v javni raziskovalni zavod
3118. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije
3119. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod
3120. Sklep o spremembi sklepa o uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije
3121. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod
3122. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju Inštituta za ekonomska raziskovanja v javni raziskovalni zavod
3123. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod
3124. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za geografijo
3125. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod
3126. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut
3127. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda - Inštituta za hidravlične raziskave
3128. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod
3129. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut
3130. Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede
3131. Odredba o določitvi najnižjega katastrskega dohodka oziroma drugega dohodka na kmetiji, ki je podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
3132. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nazivih, pogojih za pridobivanje nazivov in pooblastilih članov posadke morskih ladij trgovske mornarice Republike Slovenije
3133. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistem točkovanja
3134. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 1999
3135. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 1999
3136. Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 1999
3137. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črna na Koroškem
3138. Odlok o načinu volitev članov v svet krajevne skupnosti v Občini Črna na Koroškem
3139. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Divača
3140. Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 1999
3141. Sklep o izločitvi zemljišča iz javnega dobra
3142. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kidričevo
3143. Odlok o občinskih cestah
3144. Sklep o premoženjski bilanci Občine Kočevje
3145. Odlok o ustanovitvi vaških odborov
3146. Odlok o preprečevanju divjega odlaganja komunalnih odpadkov in prevoznih sredstev
3147. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Komenda
3148. Sklep o ustanovitvi, sestavi in nalogah sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Komenda
3149. Sklep o določitvi nove cene programov za predšolsko vzgojo za vzgojno-varstveno dejavnost
3150. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na parc. št. 1097/1, k. o. Primskovo
3151. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na parc. št. 501/3 in 501/7, k. o. Čirče
3152. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Kungota
3153. Sklep o določitvi ekonomske cene in najvišjega prispevka staršev v vrtcih Občine Kungota
3154. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Kungota
3155. Odlok o pogojih za dodelitev koncesije za izvajanje programa pomoči družini na domu
3156. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3157. Pravilnik o pravici do uveljavitve enkratne denarne pomoči v Občini Laško
3158. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 1999
3159. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart
3160. Program priprave dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Lenart za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje občine Lenart (programska zasnova za čistilno napravo mesta Lenart ob Velki in programska zasnova za poslovno stanovanjsko cono zahodno od Partizanske ceste v Lenartu – C-6)
3161. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Metlika
3162. Odlok o občinskih cestah
3163. Odlok o občinskih cestah
3164. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili
3165. Odlok o določitvi članarine v Zavodu za turizem Postojna za leto 1999
3166. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3167. Spremembe in dopolnitve pravilnika o finančnih intervencijah za kmetijstvo v Občini Postojna
3168. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za razširitev in dograditev odlagališča komunalnih odpadkov Puconci in postavitev betonarne Petelin
3169. Sklep o razrešitvi dosedanje občinske volilne komisije in sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Radeče
3170. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3171. Odlok o občinskih cestah
3172. Sklep o spremembi sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Semič
3173. Sklep o odpisu javnega dobra
3174. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 1999
3175. Poslovnik Občinskega sveta občine Škocjan
3176. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov Občine Škocjan
3177. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica
3178. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3179. Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3180. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tabor
3181. Odlok o občinskih cestah
3182. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
3183. Odlok o določitvi števila članov in volilnih enot za volitve članov sveta krajevne skupnosti v Občini Žalec
3184. Sklep o začasni razglasitvi ribnika Vrbje z zaledjem za naravno znamenitost
3185. Odredba o razporeditvi delovnega časa v občinski upravi
3186. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 1999
3187. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica
3188. Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičnini družbene lastnine – Gasilski dom Zabreznica